Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Bd 589/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-11-26

. z o. o. w W. na czynność Prezydenta Miasta B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej...
czynności, 2. uznaje uprawnienie P. L. Sp. z o. o. w W. do zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu o nr rejestracyjnym [...] w kwocie 925,00 zł (dziewięćset dwadzieścia pięć...

I SA/Bd 727/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-02-04

. z o. o. w W. na czynność Prezydenta Miasta B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie kart pojazdów 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności...
dotyczącej odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu marki F. T. nr rej. [...], 2. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta B. dokonania na rzecz P. L. sp...

I SA/Bd 590/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-12-04

. z o. o. w W. na czynność Prezydenta Miasta z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej...
czynności, 2. uznaje uprawnienie P. L. Sp. z o. o. w W. do zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdów marki: [...] nr rej. [...], [...] nr rej. [...], [...] nr rej...

I SA/Bd 660/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-26

. do otrzymania zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu samochodu [...] nr rej [...] w kwocie 425 zł ( czterysta dwadzieścia pięć złotych ) 2. zasądza od Starosty T. na rzecz D. T...
. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym stwierdzono bowiem, że wysokość opłaty za kartę pojazdu powinna odpowiadać wysokości kosztów związanych z drukiem i dystrybucją kart...

I SA/Bd 349/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-20

. Sp. z o. o. w W. na czynność Prezydenta Miasta B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność...
zaskarżonej czynności, 2. uznaje uprawnienie P. L. Sp. z o. o. w W. do zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu o numerze rejestracyjnym [...] w kwocie 425 (czterysta dwadzieścia...

I SA/Bd 350/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-20

. Sp. z o. o. w W. na czynność Prezydenta Miasta B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność...
zaskarżonej czynności, 2. uznaje uprawnienie P. L. Sp. z o. o. w W. do zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu o numerze rejestracyjnym [...] w kwocie 425 (czterysta dwadzieścia...

I SA/Bd 261/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-07-12

Prezydenta Miasta z dnia [...] kwietnia 2016r. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, 2. uznaje...
Prezydenta Miasta do zwrotu nadpłaty w wysokości [...] zł, powstałej z tytułu nienależnie uiszczonej, zawyżonej opłaty za wydanie pierwszej karty pojazdu dla samochodu marki...

I SA/Bd 494/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-07-14

Miasta B. o zwrot nadpłaty za wydanie 12 kart pojazdów w kwocie [...] zł., W uzasadnieniu pełnomocnik skarżącego powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17...
wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310), na podstawie którego pobierana była opłata za wydanie karty pojazdu w wysokości 500 zł i stwierdził, że opłata...

I SA/Bd 503/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-09-21

ze skargi D. S. na czynność Prezydenta Miasta B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za karty pojazdów 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, 2...
. uznaje uprawnienie D.S. do otrzymania zwrotu opłaty za karty pojazdu w kwocie 2.975,00 zł (dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) wydane dla samochodów o nr rej...

I SA/Bd 1056/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-22

. Sp. z o. o. w W. na czynność Prezydenta Miasta B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej...
postępowania. 1. Wnioskiem z dnia [...] spółka P. L. sp. z o.o., (Skarżąca) z siedzibą w W. wystąpiła do Prezydenta B. o zwrot nadpłaty za wydanie 59 kart pojazdów w tym karty...
1   Następne >   +2   +5   +10   100