Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Op 334/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-08-19

uchwały w całości., Uzasadniając interes prawny we wniesieniu skargi na uchwałę skarżąca podniosła, że Rada Miasta Opola uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania...
miejscowego niewątpliwie ma interes prawny w jego skarżeniu. W szczególności, iż działki sąsiednie zostały również w tym planie ujęte. Ich przeznaczenie zostało...

II SA/Op 474/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-01-10

wniosek o odrzucenie skargi, organ wskazał na brak interesu prawnego skarżących w świetle art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, do wniesienia skargi na kwestionowane...
zarządzenie Burmistrza G. W ocenie organu, skarżący nawet nie podjęli próby wykazania swego interesu prawnego i jego naruszenia. W tym zakresie organ podkreślił...

II SA/Op 74/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-04-24

na przedmiotową uchwałę, bowiem nie narusza jego prawem chronionego interesu prawnego lub uprawnienia. Rada Miejska wskazała także, że studium uwarunkowań i kierunków...
interesem prawnym lub uprawnieniem, ale także zaistniałym w dacie kwestionowania, nie w przyszłości, naruszeniem tego interesu prawnego lub uprawnienia. Jednocześnie...

II SA/Op 72/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-19

, bowiem nie narusza jej prawem chronionego interesu prawnego lub uprawnienia. Rada Miejska wskazała także, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...
podmiotów spoza systemu organów administracji publicznej. Kwestionujący tego typu uchwałę zobowiązana jest zatem wykazać się nie tylko indywidualnym interesem prawnym...

II SA/Op 301/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-29

skargę w dniu 20 maja 2016 r. Następnie M. G. wskazał, że ma interes prawny w zaskarżeniu przedmiotowej uchwały. W tym zakresie powołał się na wyrok Naczelnego Sądu...
Administracyjnego z dnia 11 września 2012 r., sygn. akt II OSK 1446/12, w którym stwierdzono, że: 'interes prawny może mieć podstawy zarówno w przepisach prawa materialnego...

II SA/Op 68/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-05

skargi na przedmiotową uchwałę, bowiem nie narusza jej prawem chronionego interesu prawnego lub uprawnienia. Rada Miejska wskazała także, że studium uwarunkowań i kierunków...
się nie tylko indywidualnym interesem prawnym lub uprawnieniem, ale także zaistniałym w dacie kwestionowania, a nie w przyszłości, naruszeniem tego interesu prawnego lub uprawnienia...

II SA/Op 116/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-09

interesu prawnego lub uprawnienia. Rada Miejska wskazała także, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa nie jest aktem prawa...
. Kwestionujący tego typu uchwałę zobowiązany jest zatem wykazać się nie tylko indywidualnym interesem prawnym lub uprawnieniem, ale także naruszeniem tego interesu prawnego...

II SA/Op 139/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-09-29

w jej ocenie posiada interes prawny do wniesienia przedmiotowej skargi. Następnie powołano art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz...
następstwa w jej sferze prawnej, polegające na zniesieniu, ograniczeniu, uniemożliwieniu realizacji uprawnienia, naruszeniu interesu prawnego, co ma miejsce w przedmiotowej...

II SA/Op 64/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-26

sądowoadministracyjne, argumentowała, że skarżący nie wykazał, iż przedmiotowa uchwała narusza jego interes prawny o charakterze bezpośrednim i indywidulanym. Rada Miejska wskazała...
jest zatem wykazać się nie tylko indywidualnym interesem prawnym lub uprawnieniem, ale także zaistniałym w dacie kwestionowania, a nie w przyszłości, naruszeniem tego interesu...

II SA/Op 79/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-05-17

prawnego z uwagi na kształtowanie sposobu wykonywania prawa własności nieruchomości w sposób nieuwzględniający prawa skarżącej do ochrony interesu prywatnego;, 2) art. 31 ust...
oraz zasądzenie od organu na rzecz skarżącej kosztów postępowania według norm przepisanych., Uzasadniając interes prawny we wniesieniu skargi na uchwałę skarżąca podniosła...
1   Następne >   +2   +5   +10   100