Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ol 602/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-09-20

innemu przewoźnikowi. W myśl art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego nie legitymuje się on własnym interesem prawnym do złożenia wniosku, gdyż nie był podmiotem...
, z powodu których odmówiło wszczęcia postępowania z urzędu. P. R. podniósł również, iż interes prawny w rozumieniu art. 28 kpa może wypływać nie tylko z konkretnego przepisu...

I SA/Ol 198/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-05-05

, że wydanie wnioskowanego dokumentu narusza interes prawny pozostałych spadkobierców. Następnie na podstawie art. 306c O.p. odmówił wydania wnioskowanego zaświadczenia...
ubiegać się może jedynie ten, kto ma interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego., Następnie Organ odwoławczy wywiódł, że o istnieniu...

II SA/Ol 409/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-07-08

do sformułowania interesu lub obowiązku podmiotów. Mieć interes prawny w postępowaniu administracyjnym znaczy to samo, co ustalić przepis prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie...
którego można żądać czynności organu. Od interesu prawnego należy odróżnić interes faktyczny, to jest stan, w którym podmiot wprawdzie jest bezpośrednio zainteresowany...

II SA/Ol 486/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-12-05

, że to na składającym skargę ciąży obowiązek wykazania naruszenia jego interesu prawnego polegające na istnieniu bezpośredniego związku pomiędzy zaskarżoną uchwałą a własną, indywidualną...
własności nieruchomości może uzasadniać w określonych okolicznościach sprawy istnienie interesu prawnego w zaskarżaniu przedmiotowego zarządzenia, jednakże skarżąca...

II SA/Ol 944/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-12-01

zezwolenia wydanego innemu przewoźnikowi. Podniosło, iż nie legitymuje się on, w myśl art. 28 k.p.a., własnym interesem prawnym do złożenia wniosku, gdyż nie był podmiotem...
odnośnie uchybienia wskazanego we wniosku oraz nie wskazało przyczyn, z powodu których odmówiło wszczęcia postępowania z urzędu. Podniósł również, iż interes prawny...

II SA/Ol 341/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-08-17

na interes prawny wynikający z praw konstytucyjnych i cywilnych, prawa administracyjnego, obrony wolności od oddziaływania nie uzasadnia posiadania indywidualnego interesu...
, ale okoliczność, czy istnieje przepis prawa materialnego pozwalający zakwalifikować interes danej osoby jako 'interes prawny'. Od interesu prawnego należy odróżnić interes...

II SA/Ol 340/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-10-07

, że powołanie się ogólnie na interes prawny wynikający z praw konstytucyjnych i cywilnych, prawa administracyjnego, obrony wolności od oddziaływania nie uzasadnia posiadania...
indywidualnego interesu prawnego w konkretnej sprawie, gdyż o tym, czy jest się stroną postępowania administracyjnego, nie decyduje sama wola, czy subiektywne przekonanie...

II SA/Ol 79/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-03-13

. Podniósł, że Skarżący nie wykazali naruszenia interesu prawnego własnego bądź też innych osób, a argumenty, których użyli próbując udowodnić swój interes prawny...
zagospodarowania przestrzennego, chociaż w jego sąsiedztwie, może dojść do naruszenia interesu prawnego właściciela takiej nieruchomości, ale w takim przypadku wiele zależy...

II SA/Ol 927/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-10-31

przedwstępnej z Gminą, z uwagi na swój interes faktyczny i prawny, stała się stroną postępowania podziałowego w rozumieniu art. 28 k.p.a. To z kolei prowadzi do wniosku...
administracyjnej służy stronie, a także podmiotom uczestniczącym w postępowaniu na prawach strony. Wskazało, iż kwestia interesu prawnego w postępowaniu dotyczącym...

II SA/Ol 987/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-03-18

) istotne naruszenie trybu uchwalania studium tj. art. 11 pkt 12 oraz art. 12 ust. 1 u.p.z.p., Jednocześnie Spółka wskazała, iż jej interes prawny w zakwestionowaniu uchwały...
jej zakres pod względem podmiotowym i przedmiotowym. Skargę w tym trybie do sądu administracyjnego może wnieść tylko podmiot, którego interes prawny lub uprawnienie zostały...
1   Następne >   +2   +5   +10   100