Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Gd 68/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-13

wpłynął wniosek skarżącego o przekazanie, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w wersji zanonimizowanej: 1. pisemnej informacji kiedy i dlaczego (treści...
z dnia 9 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 7/13, nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Skarżący, w piśmie z dnia 17 lipca 2017...

II SAB/Gd 110/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-09-16

nie wykonał żadnej czynności w sprawie, o których mówi ustawa o dostępie do informacji publicznej), Redakcja dziennika '[...]' wniosła skargę do Sądu, zarzucając organowi...
naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez nieudzielenie informacji publicznej. W oparciu o powyższe...

II SAB/Gd 36/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-10-25

nie miały charakteru informacji publicznej, w związku z czym brak było podstaw do wydania decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej. W ocenie skarżącego, z przepisów...
art. 16 ust. 2 pkt 2 oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, iż odmowa udostępnienia umowy zawartej pomiędzy Gminą R. a A. powinna nastąpić...

II SAB/Gd 27/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-06-19

informacji w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie, Komendant wskazał, że kwestia dostępu do akt osobowych Policji została...
zostać udostępniona w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dodatkowo, Komendant ponownie wskazał, że kwestia dostępu do akt osobowych Policji została...

II SA/Gd 6/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-05-13

., W pierwszej kolejności wskazał organ, że w myśl art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2058...
się do prywatności tej osoby, która korzysta z szerokiej ochrony prawnej co do udostępniania jej osobom trzecim. Oznacza to, że dostęp do informacji publicznej...

II SAB/Gd 88/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-07-16

organowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez nieudzielenie informacji publicznej. W oparciu o powyższe skarżąca wniosła o nakazanie...
do prywatności. Z kolei przepis art. 3a stanowi, iż w zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Gd 117/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-03

, że wniosek o dostęp do informacji publicznej kieruje się do organu, którym w tym wypadku jest Prezydent Miasta. Wskazała przy tym, że o ile nie otrzyma pełnej odpowiedzi...
na wniosek do końca dnia uzna, że nie udzielono jej pełnej odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej, co wiązać się będzie ze złożeniem skargi do sądu...

II SA/Gd 591/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-11-13

rozstrzygnięcia wskazała art. 1 ust. 2, art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz...
. 14 ust. 2 ustawy. Podkreślono, że Dyrektor Przedszkola obowiązana jest do rozpatrzenia wniosku na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie...

II SA/Gd 593/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-11-13

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782) - w skrócie określanej jako 'ustawa', a także art. 90 ust. 3e, 3f i 3g ustawy z dnia 7...
w zw. z art. 14 ust. 2 ustawy. Podkreślono, że Dyrektor Przedszkola obowiązana jest do rozpatrzenia wniosku na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Gd 2/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-06

jako 'Wójt Gminy'. Skarżąca stwierdziła, że na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.) skarży:, 1...
urzędowymi gminy, stanowiącymi podstawę jej wymierzenia,, 3. odmowę w dniu 4 czerwca 2013 r. informacji publicznej oraz dostępu do dokumentów administracyjnych i finansowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100