Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Łd 222/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-21

z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) [dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej]., W ocenie organu...
. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Skarga D. G., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą A, wpłynęła do organu 9 listopada 2021 r., Strona...

II SAB/Łd 220/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-22

zgodnie ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) [dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej]., W ocenie...
, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Skarga D. G., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą A, wpłynęła do organu 9 listopada 2021 r...

II SAB/Łd 97/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-26

A w Ł. (na adres poczty elektronicznej: [...]@[...].com) wniosek na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj...
. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.) [dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej], w związku z prowadzoną kontrolą dotyczącą sposobu zabezpieczenia...

II SAB/Łd 209/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-12-16

do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) [dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej], mimo tego do dnia dzisiejszego Stowarzyszenie nie otrzymało...
wykonującym zadania publiczne', o jakim mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Po pierwsze bowiem, zadaniem publicznym władz jest: 'zapewnienie...

II SAB/Łd 61/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-14

26 czerwca 2020 r. Skarżąca stanęła na stanowisko, iż żądane informacje stanowią informacje publiczne w rozumieniu ustawy z 6 września 2011 r. o dostępie do informacji...
publicznej (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.) [dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej], jako dotyczące świadczeń finansowanych ze środków publicznych...

II SA/Łd 849/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-01-16

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, odmówił M. Z. udostępnienia informacji publicznej w zakresie:, 1) wykazu wspólnot...
osobowych i finansowych. Organ zwrócił się do M.Z. o uzupełnienie wniosku zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Łd 115/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-12-16

administracyjnych, w których przyjmuje się, że z treści art. 19 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) [dalej...
: ustawa o dostępie do informacji publicznej] wynika, iż zasadą jest, iż organy sporządzają z przebiegu obrad protokół, który na żądanie wnioskującego powinien...

II SAB/Łd 194/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-11

czynności w sprawie, o których mówi ustawa o dostępie do informacji publicznej, co najwyżej dopytywał się o legitymację dziennikarską i upoważnienie dla dziennikarza...
. Poprzedzający ten przepis art. 3a ustawy Prawo prasowe, dodany do tej ustawy w wyniku jej nowelizacji dokonanej przez ustawę o dostępie do informacji publicznej stanowi natomiast...

II SAB/Łd 208/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-10

Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Powiatowego Lekarza Weterynarii w P. zarzucając organowi naruszenie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj...
. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.) [dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej] poprzez nieudzielenie w terminie wnioskowanej informacji publicznej...

II SAB/Łd 196/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-28

informacja nie została udzielona, ani organ nie wykonał żadnej czynności w sprawie, o których mówi ustawa o dostępie do informacji publicznej, co najwyżej dopytywał...
przez ustawę o dostępie do informacji publicznej stanowi natomiast, iż w zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosuje się przepisy ostatniej z wymienionych ustaw...
1   Następne >   +2   +5   +10   100