Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej X

II GSK 311/19 - Wyrok NSA z 2019-05-10

u skarżącej chorobą, podczas gdy w jej ocenie podstaw do takiego twierdzenia brak. Skarżąca przedstawiła przebieg dotychczasowej kariery zawodowej, zdobyte umiejętności...
postępowania Okręgowej Rady Adwokackiej w [...] w przedmiocie bezczynności i przewlekłego prowadzenia sprawy tymczasowego zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych oddala...

III SAB/Kr 27/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-05-26

. (data wpływu do organu 6 listopada 2018 r.) skarżąca złożyła wniosek o skreślenie z listy adwokatów. W uzasadnieniu powołała się na długotrwałą chorobę., W dniu 5...
adwokatów Sąd, na zasadzie art. 149 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zobowiązał organ samorządu zawodowego adwokatów do załatwienia przedmiotowego wniosku w terminie 14 dni od zwrotu akt...