Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Służby Więziennej X

II SA/Sz 976/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-04-22

do niej, z których dotkliwą i jednocześnie najbardziej krzywdzącą stanowi przedmiotowe orzeczenie. Nie zawieszenie postępowania na czas trwania choroby udokumentowanej stosowną dokumentacją...
sposób ustalania tożsamość pacjenta i podała, że w historii choroby widnieje stały adres zameldowania ppor. R.M. jako [...], a następnie stwierdziła: ' ... Zapoznałam...

III OSK 589/21 - Wyrok NSA z 2021-12-07

Generalnego Służby Więziennej z 18 października 2010 r. w sprawie zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Postanowieniem Dyrektora Okręgowego...
przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych...

III OZ 888/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-28

. 15zzs4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych...
., W uzasadnieniu wniosku wskazał, że z uwagi na charakter pracy zawodowej, zlecił radcy prawnemu 'dopilnowanie właściwego terminu biegu czynności procesowych', na które radca prawny...

II SA/Ol 473/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-06-17

do służby po długotrwałej chorobie, zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu Pracy, powoduje niedopuszczenie funkcjonariusza do służby. Dyrektor Aresztu Śledczego powołał...
. Nr 125, poz. 1317 ze zmianami) i rozporządzenia z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach...