Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

IV SA/Po 374/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-08-19

Sanitarnego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2022 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę w całości. IV SA/Po 374/22, Uzasadnienie...
8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zgłoszenia...

IV SA/Po 1588/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-02

Sanitarnego w P. z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę w całości IV SA/Po 1588/20, Uzasadnienie, Państwowy Powiatowy Inspektor...
8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1367) w trybie art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14...

II SA/Po 434/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-18

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] marca 2019 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej. oddala skargę Inspektor Sanitarny (dalej też jako WPWIS) decyzją z dnia...
ust. 1 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1367 dalej: Rozporządzenie), po rozpatrzeniu...

II SA/Po 574/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-31

Sanitarnego z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w K. (dalej w skrócie PPIS...
, dalej: K.p.) oraz § 2-7 i § 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1367, dalej...

IV SA/Po 521/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-09

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej. uchyla zaskarżoną decyzję Zaskarżoną decyzją z dnia [...] kwietnia 2016 r...
2016 r. o stwierdzeniu choroby zawodowej u W. S. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez organ pierwszej instancji., Zaskarżona decyzja zapadła w następującym...

IV SA/Po 383/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-22

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę /-/ I. Kucznerowicz /-/ E. Kręcichwost...
-Durchowska /-/ E. Makosz-Frymus WSA/wyr.1-sentencja wyroku Dnia [...] r., w związku ze zgłoszeniem choroby zawodowej została wypełniona Karta Oceny Narażenia Zawodowego...

II SA/Po 822/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-23

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] 2013 r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej; oddala skargę Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor...
. nr [...] o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej, uchylił zaskarżoną decyzję i nie stwierdził u S. G. choroby zawodowej narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem...

II SA/Po 722/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-18

. na decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] lipca 2015 roku Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Decyzją...
w O.[...]) nr [...] z dnia [...] 2015 r. znak [...]. Przedmiotowe decyzje rozstrzygnęły o braku podstaw do stwierdzenia u B. K. choroby zawodowej w postaci przewlekłego zapalenia oskrzeli...

II SA/Po 115/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-15

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie choroby zawodowej; oddala skargę Decyzją z dnia (...) sierpnia 2015 r., nr (...), Państwowy...
podstaw do stwierdzenia u B. K. choroby zawodowej w postaci przewlekłego zapalenie nadkłykcia kości ramiennej., Uzasadniając powyższe rozstrzygnięcie wyjaśniono, że B. K...

II SA/Po 901/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-26

[...] października 2021 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją z dnia [...] października 2021 r...
. nr [...] utrzymał w mocy zaskarżoną przez H. Ł. decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w T. z dnia [...] marca 2021 r. znak [...] wydaną w przedmiocie choroby zawodowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100