Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

SA/Wr 1843/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie budżetu miasta Z. na 1995 r.

SA/Wr 1248/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-12-11

Skarga Zygmunta W. na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w W. w przedmiocie odmowy wydania decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej w W., a także

SA/Wr 1141/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-01-15

1. Uprawnienie do wszczęcia postępowania podatkowego przeciwko czynnościom płatnika, nadane podatnikowi mocą art. 175 par. 1 Kpa jest ograniczone w czasie, czyli po upływie wyznaczonego terminu przestaje istnieć. Jeżeli zatem od dnia pobrania podatku przez płatnika minie jeden miesiąc, podatnik traci uprawnienie do żądania wszczęcia postępowania podatkowego na podstawie art. 175 par. 1 Kpa.~2. Obliczenie i pobór podatku przez płatnika staje się, po upływie terminu wyznaczonego w art. 175 par. 1 ...

I SA/Wr 294/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-04-01

Jeżeli w momencie dokonania operacji gospodarczej sporządzono oryginał faktury i jej kopię, która pozostała u sprzedawcy, to stwierdzenie w okresie późniejszym braku tejże kopii u sprzedawcy nie może rodzić negatywnych skutków podatkowych dla nabywcy.~Organy podatkowe winny ustalić, czy w momencie wystawienia faktury sporządzono również jej kopię dla sprzedawcy. Pomocnym dla wyjaśnienia tejże kwestii może okazać się sprawdzenie kolejności numeracji faktur u sprzedawcy.

SA/Wr 740/85 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1985-11-12

Skarga Marii G. na decyzję Dyrektora Wydziału Drobnej Wytwórczości i Usług Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie działalności rzemieślniczej w zakresie produkcji bezów i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Miasta i Gminy w Z., a także

II SA/Wr 1234/03 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-09-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (...) Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 2 pkt 8 Statutu zakładu budżetowego pn. Miejski Zarząd Nieruchomości, stanowiącego załącznik do uchwały nr VI/92/03 Rady Miejskiej w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Administracja Budynków Komunalnych 'Nieruchomości Ś.' w zakład budżetowy

I SA/Wr 2110/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 1997 r.

SA/Wr 298/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-03-31

Skarga Wojewody W-kiego na uchwałę Rady Miasta i Gminy w T. w przedmiocie ustalenia stawek podatku od posiadania psów i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność postanowień par. 7 zaskarżonej uchwały.
1   Następne >   +2   +5   +10   100