Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wa 1000/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-19

rodzinnych J. B. (dalej jako 'skarżąca') była nienależnie pobranym świadczeniem i zobowiązano skarżącą do zwrotu ww. kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie...
prawo do świadczeń rodzinnych m.in. na dziecko D. B. w okresie zasiłkowym 2010/2011. Świadczenia zostały wypłacone od [...] maja 2011 r. do [...] października 2011 r...

I SA/Wa 413/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-22

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oddala skargę Decyzją [...] z dnia...
[...] sierpnia 2015 r. nr [...] znak: [...] orzekającej o uznaniu za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wypłacone K. D. w formie zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko: K. D...

I SA/Wa 104/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-19

[...] kwietnia 2016 r. uznał, iż świadczenia rodzinne w wysokości [...] zł wypłacone za okres od 1 listopada 2012 r. do 28 lutego 2013 r. są świadczeniami nienależnie pobranymi...
., że świadczenia rodzinne w kwocie [...] zł, wypłacone za okres od 1 listopada 2012 r. do 28 lutego 2013 r. są świadczeniami nienależnie pobranymi i podlegają zwrotowi...

I SA/Wa 11/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-21

. nr [...] uznał świadczenia rodzinne wypłacone za okres od dnia [...] listopada 2011 r. do dnia [...] czerwca 2012 r. na podstawie decyzji z [...] października 2011 r...
już J. K. świadczenia rodzinne za okres od dnia [...] listopada 2011 r. do dnia [...] czerwca 2012 r. (od dnia [...] lipca 2012 r. została wstrzymana wypłata świadczeń...

I SA/Wa 10/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-21

. nr [...] uznał świadczenia rodzinne wypłacone za okres od dnia [...] listopada 2010 r. do dnia [...] października 2011 r. na podstawie decyzji...
, iż wypłacono już J. K. świadczenia rodzinne za okres od dnia [...] listopada 2010 r. do dnia [...] października 2011 r. oraz dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012...

I SA/Wa 103/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-19

z dnia [...] kwietnia 2016 r. uznał, iż świadczenia rodzinne w wysokości 239 zł wypłacone za okres od 1 października 2012 r. do [...] października 2012 r. są świadczeniami...
nr [...] z [...] lipca 2020 r., że świadczenia rodzinne w kwocie 239 zł, wypłacone za okres od 1 października 2012 r. do 31 października 2012 r są świadczeniami nienależnie...

I SA/Wa 2406/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-15

., bez rozpoznania W konsekwencji Wojewoda [...] decyzją nr [...] z dnia [...] maja 2021 r., uznał, że świadczenia rodzinne w wysokości [...] zł wypłacone skarżącej...
świadczeń rodzinnych, w myśl art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wojewoda podał jednocześnie, że powyższe świadczenia zostały skarżącej przyznane...

I SA/Wa 527/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-17

tego świadczenia rodzinne za okres od [...] lutego 2018 r. do [...] października 2018 r. w Polsce są świadczeniami nienależnie pobranymi., Minister wskazał, że powyższe świadczenia...
mają otrzymywać świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym...

VIII SA/Wa 646/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-06

za okres od [...] listopada 2015 r. do [...] sierpnia 2018 r. jest świadczeniem nienależnie pobranym i zgodnie z art. 30 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych podlega...
. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1548 oraz z 2013 r. poz.1557) wyżej opisanej decyzji przyznającej stronie świadczenie...

VIII SA/Wa 468/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-18

świadczenia za nienależne i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia: poinformować Prezesa Rady Ministrów o istotnych naruszeniach prawa występujących...
. w przedmiocie uznania świadczenia za nienależne i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych., Skarga została złożona w następującym stanie faktycznym sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100