Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Wr 1904/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-04-15

przepisów do bezpośredniego brzmienia 'zasiłek rodzinny', pominięcie faktu, iż otrzymywane świadczenie w wysokości 250 DM stanowi ułamkową wielkość najniższego świadczenia...
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin., Nie można przyjąć, iż otrzymywane przez skarżącą świadczenie jest 'dodatkiem wdowim', czy też 'zasiłkiem rodzinnym' i podlega...

SA/Wr 795/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-10-13

przypadkach, uzasadnionych szczególnie trudną sytuacją materialną, rodzinną lub losową bezrobotnego, odstąpić od żądania zwrotu tego świadczenia., Jako zbyt daleko idące...
1. Decyzja organu zatrudnienia stanowi samoistną podstawę powstania obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, bez konieczności wzruszenia w trybie wznowienia...

I SA/Wr 1832/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-06-24

darowizny, lecz ma charakter świadczenia spełnionego w ramach ciążącego na stronie względem obdarowanego dziecka na postawie art. 128 w zw. z art. 133 par. 1 kodeksu rodzinnego...
ponad zwykłe środki służące utrzymaniu, przeznaczone na zakup komputera, to nie można uznać, że świadczenie to przekraczało ramy obowiązku alimentacyjnego. Spełnione...

I SA/Wr 964/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-05-04

Świadczenie spełnione w wykonaniu obowiązku umownego lub ustawowego nie może być uznane za świadczenie w wykonaniu umowy darowizny., Jeżeli możliwości skarżącego...
, to nie można uznać, by świadczenie to przekraczało ramy obowiązku alimentacyjnego., W tej zaś sytuacji spełnione w ten sposób świadczenie nie nosi cech zawartej między...

SA/Wr 378/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-10-30

. Ryszard G. otrzymuje świadczenie rentowe dla poszkodowanego przyznane przez Niemiecki Zakład Ubezpieczeń w W. W lipcu 1994 r. zwrócił się do Urzędu Skarbowego w K...
. z prośbą o zwolnienie od podatku dochodowego otrzymywanego z zagranicy świadczenia twierdząc, że renta ta opodatkowana jest za granicą., Urząd Skarbowy odmówił zwolnienia...

I SA/Wr 646/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-05-21

polegającą na zobowiązaniu się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Dokonywane w ten sposób świadczenia pod tytułem darmym...
jest przy tym dobrowolne, nie wynika więc ani z żadnego stosunku zobowiązaniowego ani też z ustawy., Jeżeli istnieje tytuł nakładający obowiązek świadczenia /umowny...

I SA/Wr 1402/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-02-04

, stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, pomniejszonych o podatek od towarów i usług. Tym samym zasadnie organy ustaliły prawidłową...
powiązania rodzinne, a więc w wysokości przeciętnych cen danego towaru w danym rodzaju sprzedaży. Stanisław T., Helena T., Andrzej T., Dorota T. prowadzący działalność...

I SA/Wr 2101/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-02-10

z treścią art. 888 par. 1 kodeksu cywilnego darowizna jest umową polegającą na związaniu się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku...
. Dokonywane w ten sposób świadczenie pod tytułem darmym jest przy tym dobrowolne, nie wynika więc ani z żadnego stosunku zobowiązaniowego ani też z ustawy...

I SA/Wr 1891/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-12-17

skarbowej, istotne było nie tyle miejsce zawarcia umowy, lecz miejsce jej wykonania. Zgodnie zaś z treścią art. 454 Kc 'Jeżeli miejsce spełnienia świadczenia...
nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia...

II SA/Wr 319/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-01-09

., urodzonego dnia 14 lipca 1912 r., określono jako inwalidę II grupy, a wcześniej - dnia 30 grudnia 1992 r. - jako inwalidę grupy. Według odcinka świadczenia emerytalnego...
do 30 września 1996 r. w wysokości 141,67 zł kwoty wynikającej z rewaloryzacji tego świadczenia za powyższy okres w wysokości 16,77 zł., Na skutek odwołania Janiny M...
1   Następne >   +2   4