Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ke 698/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-02-05

z opodatkowania przedmiotowego dochodu z tytułu tzw. 'ulgi meldunkowej' w art. 21 ust. 1 pkt 126. Zwolnienie to jest zwolnieniem z mocy prawa i przysługuje podatnikowi...
. z art. 120 i 121 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez błędne przyjęcie, że nie złożone zostało oświadczenie o skorzystaniu z ulgi 'meldunkowej' we właściwym terminie...

I SA/Ke 343/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-09-17

pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej...
następujące pytanie: czy wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego stanowiącego współwłasność małżeńską do skorzystania z 'ulgi meldunkowej' wystarczy, aby tylko jeden...

I SA/Ke 66/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-03-27

ulga meldunkowa obejmuje całość przychodu, tj. przychodu osiągniętego zarówno ze sprzedaży gruntu jak i budynku., Strona zwróciła również uwagę, że w obowiązującym stanie...
ze względów związanych z konstrukcją ulgi meldunkowej, tj. uzależnienie prawa do ulgi od zameldowania trwającego określony czas. Jak wynika bowiem z przepisów...

I SA/Ke 24/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-11-10

dla rozstrzygnięcia sprawy. Możliwość zastosowania tzw. ulgi meldunkowej dotyczy wyłącznie nieruchomości nabytych w latach 2007-2008, a w przedmiotowej sprawie...
tzw. ulgi meldunkowej, to złożono kserokopię aktu notarialnego przejęcia spadku, z którego ewidentnie wynika, że podatnik był zameldowany w danej nieruchomości od urodzenia...

I SA/Ke 650/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-03

obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., które przewidują jedynie zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości z tytułu tzw. 'ulgi meldunkowej...
ze sprzedaży chciał skorzystać z ulgi meldunkowej. Organ podkreślił, że w przypadku nieruchomości nabytych w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. nie ma zastosowania...

I SA/Ke 211/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-06-26

po jej stronie zobowiązania podatkowego. Skoro nie została stosownie pouczona i nie mogła w zakreślonym terminie skorzystać z przewidzianej dla niej ulgi meldunkowej - w pełni...
przyznania wnioskowanej ulgi. W tym samym dniu, wpłynęło pismo podatniczki, w którym wyjaśniła m.in. źródła, z których pochodziły środki na zakup mieszkania przy ul. Z. w K...

I SA/Ke 396/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-08-22

również, że w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania tzw. ulga meldunkowa, przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 oraz ust. 21 i ust. 22 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31...

I SA/Ke 113/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-03-31

danych ze zbiorów meldunkowych, zbiorów PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych do właściwych miejscowo jednostek. W wyniku sprawdzenia danych...
adresowych nabywców oleju opałowego w zbiorach meldunkowych właściwych urzędów miast i gmin ustalono, iż nie potwierdzono adresów z imieniem i nazwiskiem 84 odbiorców oleju...