Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mirosław Surma Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Chraniuk-Stępniak (spr.) Asesor WSA Magdalena Stępniak Protokolant Starszy inspektor sądowy Celestyna Niedziela po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 listopada 2022 r. sprawy ze skargi D. M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r. oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/9

Decyzją z [...], nr [...] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w K. ("Dyrektor") uchylił decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. ("Naczelnik") z [...] nr [...] i określił D. M. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r. od dochodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw przed upływem 5 lat od dnia nabycia w kwocie [...]zł.

Organ wyjaśnił, że podatnik 9 września 2015 r. na podstawie aktu notarialnego repertorium A nr [...] dokonał sprzedaży udziału wynoszącego ľ części zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w K., składającej się z działek ewidencyjnych o numerach [...] i [...] o łącznej powierzchni 0,1059 ha. Uzyskana ze zbycia kwota wyniosła [...] zł.

W korekcie deklaracji PIT-39 z 13 maja 2016 r. wykazał: przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości: [...] zł, koszty uzyskania przychodu: [...] zł oraz kwotę dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. - [...] zł.

Organ podatkowy I instancji decyzją z [...] r. określił stronie należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 r. od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw przed upływem 5 lat od dnia nabycia w kwocie [...]zł. W toku postępowania podatkowego podatnik nie przedłożył żadnych dowodów pozwalających ustalić fakt poniesienia kosztów uzyskania przychodów, wykazanych w zeznaniu podatkowym. Nie przedłożył również żadnych dokumentów dotyczących wydatkowania środków ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe.

Rozpoznając odwołanie Dyrektor ustalił, że podatnik w 1997 roku nabył udział wynoszący ˝ części ww. nieruchomości w trakcie trwania związku małżeńskiego z G. M., wraz z nią, do ich majątku wspólnego, na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, na podstawie umowy darowizny w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza [...] 17 grudnia 1997 r. w K., repertorium A nr [...].

Następnie organ podał, że 23 października 2012 r. Sąd Okręgowy w [...] I Wydział Cywilny orzekł o rozwiązaniu przez rozwód małżeństwa D. M. i G. M.. Na dzień sprzedaży D. M. i G. M. przysługiwały równe udziały w majątku wspólnym.

Dalej wskazano, że podatnik na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w K. z 28 czerwca 2011 r. sygn. akt I Ns [...] o stwierdzeniu nabycia spadku nabył w drodze dziedziczenia ustawowego po swojej matce udział wynoszący ˝ części ww. nieruchomości.

Następnie organ odwoławczy przytoczył treść przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2012, poz. 361, ze zm., dalej "u.p.d.o.f.") w brzmieniu obowiązującym w 2015 r.: art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 21 ust. 1 pkt 131, art. 22 ust. 6d i 6e i art. 30e ust. 2.

Dyrektor wyjaśnił, że w dniu sprzedaży nieruchomości (9 września 2015 r.) podatnik był właścicielem udziału wynoszącego ľ części zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w K., składającej się z działek ewidencyjnych o numerach [...] i [...] o łącznej powierzchni 0,1059 ha.

Nabycie przez niego Ľ części nieruchomości nastąpiło 17 grudnia 1997 r., a zatem w tej części sprzedaż nieruchomości nie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Strona 1/9