Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

U 7/97 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-09-02

ten bowiem przyznając Rzecznikowi Praw Obywatelskich prawo występowania do właściwych sądów wojewódzkich i wojskowych z wnioskami o stwierdzenie nieważności orzeczeń wskazanych...
./ umorzyć postępowanie w sprawie. 1. Rzecznik Praw Obywatelskich 2 kwietnia 1997 r. zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że powołane zarządzenie...

K 17/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-09-29

czy też stwierdzenia nieważności decyzji oraz zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego. Poza złożeniem skargi do właściwego organu /wojewody/ w trybie określonym w dziale...
ma uwzględnić indywidualne warunki każdego wypadku, których stwierdzenie jest możliwe tylko na tym stopniu, by móc wydać decyzję zgodną z wolą ustawodawcy. To działanie organu...

W 9/94 - Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 1995-03-07

prawomocnych orzeczeń sądowych w drodze rewizji nadzwyczajnej w sprawach cywilnych /art. 417 par. 1 Kpc/ oraz stwierdzenia nieważności ostatecznych decyzji...
, które są upoważnione do składania wniosków o stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny zgodności aktów ustawodawczych z konstytucją i innych aktów normatywnych z konstytucją lub aktem...

K 3/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-02-25

, którego podmiot przestał istnieć, a przepisami kwestionowanej ustawy., Należy stwierdzić, że użyte we wniosku stwierdzenie 'konfiskata' w odniesieniu do przepisu art. 1 ust. 2...
- jak jest stwierdzone we wniosku - pogwałcenia gwarancyjnego charakteru posiadania w stosunku do samoistnego posiadacza, jak i w stosunku do osób trzecich., Co do gwarancyjnego...

K 18/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-01-09

i zarządzenie jej ogłoszenia albo odmowę jej podpisania bądź wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie jej zgodności z Konstytucją /art. 17 ust. 4...
nie jest miarodajny przy ocenie konstytucyjności zaskarżonych przepisów. Z całym naciskiem należy jednak podkreślić, że stwierdzenie, iż art. 7 przepisów konstytucyjnych nie chroni...

K 6/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-11-05

- osoba prawna. Pozwala to na stwierdzenie odpowiadające stanowi faktycznemu, że PZPR uczestniczyła w obrocie prawnym, jak podmiot praw i obowiązków o charakterze majątkowym...
do stwierdzenia, że członkowie byłej PZPR mogli podjąć rodzącą skutki prawne uchwałę dotyczącą przeznaczenia kwot pochodzących ze składek członkowskich, o których mowa w art. 1 ust. 2...

W 6/96 - Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 1997-01-29

dotyczącego nieodpłatnego nabycia garażu przez osobę, o której mowa w art. 8 ust. 1 powołanej ustawy z dnia 29 września 1990 r., od stwierdzenia w formie zaświadczenia...
stwierdzenia przez właściwy w sprawach nadzoru organ architektoniczno-budowlany, że garaż jest lokalem samodzielnym w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r...

K 10/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-10-17

z cytowanych przepisów konstytucyjnych zasady ochrony praw słusznie nabytych i proporcjonalności; II. Pozostawić bez dalszego biegu wniosek o stwierdzenie niezgodności art. 8 ust...
/art. 1 ustawy o TK/ należało jednak pozostawić bez dalszego biegu wniosek o stwierdzenie niezgodności art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. z art. 9...