Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPS 10/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-12-21

po zaopiniowaniu przez zarząd gminy właściwy ze względu na położenie gospodarstwa rolnego' /art. 11d ust. 3 ustawy/. To specjalne świadczenie mogło być przyznane w wysokości zasiłku...
, stanowiącym, że 'specjalne świadczenie, o którym mowa w ust. 3 i 4, nie przysługuje osobie, która ma prawo do zasiłku dla bezrobotnego lub utraciła prawo do tego zasiłku...

I SA 24/00 - Wyrok NSA z 2000-07-07

/ ustaleniu jaka część wydatków na usługi opiekuńcze, lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki celowe i wydatki na pokrycie kosztów...
przez Stanisława M. fakt uczęszczania jego córki do szkoły specjalnej nie ma wpływu na odpłatność lub zwolnienie z tej odpłatności., Skargę na powyższą decyzję wniósł...