Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie przyznania pomocy społecznej w postaci posiłków za odpłatnością
Tezy

Upoważnienie zawarte w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./, w zakresie obowiązku określenia w drodze "uchwały gminy" zasad zwrotu świadczeń z pomocy społecznej, odnosi się do rady gminy, a nie do jej zarządu.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Stanisława M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia 9 grudnia 1999 r. (...) w przedmiocie przyznania pomocy społecznej w postaci posiłków za odpłatnością - stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz utrzymanej przez nią w mocy decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K.-O. (...) z dnia 4 kwietnia 1999 r. w części ustalenia odpłatności za posiłki w wysokości 25 procent kosztów zakupu; (...).

Uzasadnienie strona 1/3

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. decyzją (...) z dnia 2 grudnia 1999 r. wydaną po rozpatrzeniu odwołania Stanisława M. od decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K.-O. z dnia 4 października 1999 r. w sprawie przyznania pomocy w postaci posiłku w roku szkolnym 1999/2004 w Szkole Podstawowej w Ż. dla córki Agnieszki, utrzymało decyzję w mocy.

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy powołał się na ustalenia postępowania organu pierwszej instancji, z których wynika, iż dochód miesięczny rodziny Stanisława M. wynosi 2.033,17 zł, a kryterium dochodowe, wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - 1.118 zł. Udzielając pomocy w postaci posiłków w roku 1999/2000 w Szkole Podstawowej w Ż. dla córki Agnieszki organ, ze względu na wysokość dochodu, ustalił odpłatność za to świadczenie w wysokości 25 procent kosztu zakupu posiłków.

Oceniając decyzję organu pierwszej instancji Kolegium powołało się na przepis art. 16 ust. 3 w zw. z art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./, ustanawiający przedmiotowe świadczenie jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Do przyznania tej pomocy gmina jest zobowiązana niezależnie od sytuacji dochodowej osoby lub rodziny. Zgodnie z treścią art. 5 powołanej ustawy pomoc udzielana w tej formie podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 34 ustawy. W niniejszej sprawie ma zastosowanie ust. 5 tegoż artykułu, z którego wynika, że gmina w zakresie zadań własnych określa w drodze uchwały zasady zwrotu wydatków poniesionych przez nią na wydatki rzeczowe. Zgodnie z par. 2 uchwały (...) Zarządu Gminy w K.-O. z dnia 27 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywanie dzieci wynika, że świadczenie w postaci gorącego posiłku dla uczniów jest bezpłatne w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie kształtuje się poniżej 150 procent kryterium dochodowego w rodzinie, ustalonego w oparciu o art. 4 ustawy o pomocy społecznej. Przy dochodzie kształtującym się w przedziale 150-200 procent - jak w niniejszej sprawie - zgodnie z par. 3 pkt 1 uchwały rodziny ponoszą opłaty w wysokości 25 procent zakupu posiłku.

Decyzja organu pierwszej instancji jest więc zgodna z powyższymi uregulowaniami. Podniesiony przez Stanisława M. fakt uczęszczania jego córki do szkoły specjalnej nie ma wpływu na odpłatność lub zwolnienie z tej odpłatności.

Skargę na powyższą decyzję wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego Stanisław M., który nie zarzucając naruszenia prawa podnosi, iż córka jego uczęszcza do szkoły specjalnej, w której dzieci otrzymują bezpłatne posiłki.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. wniosło o jej oddalenie i podtrzymało argumentację zamieszczoną w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga Stanisława M. zasługiwała na uwzględnienie, a sąd administracyjny - stosownie do art. 51 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ nie będąc związany granicami skargi stwierdził nieważność obu decyzji w części, jako wydanych bez podstawy prawnej w zakresie ustalenia odpłatności za posiłki w szkole.

Strona 1/3