Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Gl 450/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-12

postanowienia Wójta Gminy Z. nr [...] z dnia [...] r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej z dnia [...] r. nr [...] określającej podatnikowi...
w mocy postanowienie nr [...] z dnia [...] r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej z dnia [...] r. nr [...] określającej podatnikowi wysokość...

I SA/Gl 618/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w podatku od nieruchomości za 2008 r. oddala...
nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji z dnia [...] nr [...] określającej Spółce wysokość podatku od nieruchomości za 2008 r. w kwocie...

I SA/Gl 1220/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-11

w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość...
: organ pierwszej instancji) z dnia [...]r. nr [...], nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z dnia [...]r...

I SA/Gl 337/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-21

Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w podatku od nieruchomości za 2006 r. 1) uchyla zaskarżone postanowienie...
rygor natychmiastowej wykonalności powyższej nieostatecznej decyzji. Postanowienie to zostało wydane w oparciu o art. 239b § 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...

I SA/Gl 976/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-24

Gminy C. z dnia [...] nr [...] nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, ponieważ postanowienie doręczono tylko pełnomocnikowi., Uzasadniając swoje rozstrzygniecie...
Gminy C. uznał zarzuty Spółki za nieuzasadnione wskazując, że postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności zostało prawidłowo doręczone ustanowionemu...

I SA/Gl 137/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-10-08

[...] nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w podatku od nieruchomości za 2006 r. oddala skargę. Postanowieniem z dnia [...] r...
Gminy Z. Nr [...] w sprawie uchylenia postanowienie Wójta Gminy Z. nr [...] z dnia [...] r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej z dnia...

I SA/Gl 660/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-08

nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej za zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. 1) uchyla...
w T. z dnia [...] r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., 2. Zaskarżone postanowienie zostało wydane na gruncie następującego stanu sprawy...

I SA/Gl 659/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-08

nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej za zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżone...
[...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., 2. Zaskarżone postanowienie zostało wydane na gruncie następującego stanu sprawy., Naczelnik Urzędu...

I SA/Gl 1107/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-02-16

[...] Nr [...] rygor natychmiastowej wykonalności., Wobec powyższego w dniu 4 listopada 2009 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w S., działając jako wierzyciel, wystawił przeciwko...
. W uzasadnieniu tego postanowienia organ egzekucyjny stwierdził, że uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji, stanowiącej podstawę dochodzenia...

II SA/Gl 751/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-21

sposobu korzystania z nieruchomości rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Starosta [...] postanowieniem z dnia [...] roku, wydanym na podstawie art. 123, art...
W. - J., T. - R., realizowanej jako inwestycja p.n. 'Modernizacja linii 400 kV W. - J. W. - R. oraz linii 400 kV W. - J., T. - R., rygoru natychmiastowej wykonalności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100