Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Kr 493/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-29

zerowej pozostaje w sprzeczności z obowiązkiem pobierania renty planistycznej, o którym mowa art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W opinii...
skarżących zasada obligatoryjnego uiszczenia renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona, pociąga za sobą niedopuszczalność określania w planie stawki procentowej...

II SA/Bd 169/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-02-19

z tym nie zostanie spełniony warunek z art. 36 ust. 4 u.p.z.p. (jako że istotą renty planistycznej jest osiągnięcia korzyści ze zbycia gruntu, z nie ze wzrostu wartości gruntu...
planistyczną - na poziomie 0% w zapisach § 4 pkt 12, § 5 pkt 12, § 6 pkt 12, § 7 pkt 12, § 8 pkt 12 lit. a, § 9 pkt 12 lit. a, § 10 pkt 12, § 11 pkt 12 lit. a uchwały...

II SA/Kr 1599/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-02-04

lub użytkowników wieczystych nieruchomości z ustawowego obowiązku uiszczenia renty planistycznej w razie zaistnienia przesłanek ustawowych (wyrok WSA w Białymstoku z dnia 30 marca 2006...
niewłaściwe zastosowanie polegające na nadużyciu władztwa planistycznego poprzez ograniczenie prawa własności skarżącej poprzez wykluczenie możliwości zabudowy...

II SA/Ol 1261/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-02-12

przesłanki do wymiaru renty planistycznej z art. 36 ust. 4 ustawy, na przykład, gdy nieruchomości te nie mogą być zbywane (por. wyrok NSA z 6 maja 2010r., II OSK 424/10...
planistycznej wynika, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko po uzyskaniu wszystkich...

II SA/Sz 896/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-08-07

. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%., Zasada obligatoryjnego uiszczenia renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona, pociąga...
planistycznej w wysokości 0% dla terenów oznaczonych symbolem R;, 7) naruszenie art. 13 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez zgodę na finansowanie...

II SA/Gd 572/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-29

się za bezprzedmiotowe. Pozwala to uniknąć kosztów szacowania nieruchomości, które mogłyby przewyższyć dochód z renty planistycznej. Odnosząc się do tej kwestii Sąd uznał...
planistyczną na obszarze tej dzielnicy jest zachowanie jej dotychczasowego charakteru wyróżniającego się zróżnicowaniem funkcjonalnym i fizjonomicznym (...). Istniejące...

II SA/Sz 443/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-16

naliczenie renty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy, podczas gdy zgodnie z naruszonymi przez organ przepisami określenie w miejscowym planie zagospodarowania...
poza strukturą administracji i sprzyja naruszeniu zasady obiektywizmu, bądź też zapewnia mu wpływ na kształt dokumentów sporządzanych w ramach procedury planistycznej (urbanista...

II SA/Ke 218/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-05-31

się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 - renta planistyczna (art. 15 ust. 2 pkt 12 upzp). W rezultacie powyższych zaleceń organ, wydając obecnie zaskarżoną uchwałę, określił...
nie wykazali by zarzucane przez nich naruszenia były istotne i dlaczego bez tych rzekomych naruszeń ustalenia planistyczne byłyby odmienne od przyjętych., Na rozprawie przed tut...