Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 217/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-28

, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona (tak też Naczelny Sąd Administracyjny...
się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć do czynienia z naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4...

II SA/Wr 566/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-02-15

jest do ustalenia wysokości stawki procentowej, na podstawie której będzie pobierana opłata z tytułu renty planistycznej., Na podstawie przedstawionych wywodów organ nadzoru stwierdził...
wynikających z ewidencji gruntów nie stanowi podstawy do naliczenia opłaty z tytułu renty planistycznej, gdyż nie doszło do wzrostu wartości nieruchomości. Taki wzrost...

II SA/Wr 2707/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-10

, ustawodawca nałożył obligatoryjny obowiązek ustalenia jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej, określonej w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości...
nie będzie można naliczyć renty planistycznej, gdyż rada gminy zastosowała swoiste 'zwolnienie z tej opłaty'., W odpowiedzi na skargę Gmina wniosła o jej oddalenie. W uzasadnieniu...

II SA/Wr 2346/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-06

zauważa, że zdarzeniami aktualizującymi obowiązek zapłaty renty planistycznej jest łączne spełnienie następujących przesłanek:, - określenie w miejscowym planie...
umowy zbycia nieruchomości, wypisu z aktu notarialnego,, - ustalenie bezzwłocznie w drodze decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, opłaty ( renty planistycznej...

II SA/Lu 567/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-21

lub grup terenów., Pominięcie bądź też określenie stawki procentowej renty planistycznej w wysokości 0 % oznaczające de facto jej brak, czyniłoby bezprzedmiotowym zapis...
ustawy mówiący o obowiązku decyzyjnego ustalenia renty planistycznej w razie powstania sytuacji opisanej w art. 36 ust. 4 i oznaczałoby niedopuszczalne odgórne 'zwolnienie...

II SA/Wr 2237/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-03-31

wynikającego z uchwalenia planu. Ustalenie wysokości tej opłaty (tzw. renty planistycznej) następuje w drodze decyzji. Obowiązek ustawowy uiszczenia jednorazowej opłaty nie mógł...
, bowiem pozostawienie w obrocie prawnym uchwały nie zawierającej obligatoryjnego ustanowienia stawek renty planistycznej dla całego obszaru objętego ustaleniami planu, oznaczałoby...

II SA/Wr 2341/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-06

wywołałoby trwałe wyeliminowanie podstawy do pobierania renty planistycznej. Wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały w całości był więc nieuzasadniony. Skarga zasadna...
tej ustawy nie jest możliwa wykładnia, jakoby ustawowy wymóg obciążenia zbywcy nieruchomości w drodze decyzji rentą planistyczną był spełniony przez jej ustalenie...

II SA/Wr 2340/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-06

wyeliminowanie podstawy do pobierania renty planistycznej. Wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały w całości był więc nieuzasadniony. Skarga zasadna była natomiast w części...
nie jest możliwa wykładnia, jakoby ustawowy wymóg obciążenia zbywcy nieruchomości w drodze decyzji rentą planistyczną był spełniony przez jej ustalenie za pośrednictwem stawki...

II SA/Gl 600/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-19

gminy, dla której renta planistyczna jest jednym z dochodów. Pełnomocnik Wojewody podkreślił przy tym, że konsekwencją takiego określenia stawki procentowej jest de facto...
jednorazowej opłaty w razie zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia wejścia uchwały w życie. Tym samym ustalenie stawki zerowej renty planistycznej nie mieści...

II SA/Gl 601/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-19

opłaty w razie zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia wejścia uchwały w życie. Tym samym ustalenie stawki zerowej renty planistycznej nie mieści się w granicach...
administracyjnego uznania wynikających z art. 36 ust. 4 u.p.z.p., przeczy bowiem woli ustawodawcy, który wprowadził rentę planistyczną jako jeden z elementów systemu...
1   Następne >   +2   5