Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 684/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-16

do majątku zobowiązanego K.P. na podstawie wystawionego przez wierzyciela - Prezydenta Miasta, tytułu wykonawczego nr [...] z dnia 30 grudnia 2015 r. (obejmującego rentę...
planistyczną w kwocie należności głównej 56.550,00 zł)., Chronologia czynności egzekucyjnych dokonanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego przedstawiała się następująco...