Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 684/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-16

do majątku zobowiązanego K.P. na podstawie wystawionego przez wierzyciela - Prezydenta Miasta, tytułu wykonawczego nr [...] z dnia 30 grudnia 2015 r. (obejmującego rentę...
planistyczną w kwocie należności głównej 56.550,00 zł)., Chronologia czynności egzekucyjnych dokonanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego przedstawiała się następująco...

I SA/Gd 327/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-06

przez Burmistrza, z tytułu opłaty planistycznej., W toku postępowania egzekucyjnego Naczelnik US dokonał zawiadomieniem z dnia 15 października 2021 r. zajęcia świadczeń...
z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej w ZUS., Pismem z dnia 2 listopada 2021 r. Skarżący zaskarżył powyższą czynność egzekucyjną...