Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 455/10 - Wyrok NSA z 2010-05-21

podjęta wyłącznie w przedmiocie stawki renty planistycznej, czyli w zakresie podatków i opłat i jako taka podlegać winna właściwości regionalnej izby obrachunkowej...
, aby mogło prowadzić do nieważności przedmiotowej uchwały. Pogląd organu nadzoru, co do tego, że zmiana stawki renty planistycznej wymaga przeprowadzenia całej procedury...

II SAB/Kr 91/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-08-30

do Burmistrza Miasta i Gminy W. wniosek o umorzenie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna). Nie ma również wątpliwości...
decyzji pozostaje w bezczynności., Instytucja tzw. renty planistycznej określona została przez art. 36 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

II OSK 437/14 - Wyrok NSA z 2015-10-28

procentowych, na podstawie których ustala się tzw. rentę planistyczną (pkt 12)., Wszystkie wymienione aspekty zostały określone w uchwale z dnia 19 grudnia 2005 r...
, zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego (III). W rozdziale IV (Przepisy końcowe) w § 56 określono natomiast stawki procentowe tzw. renty planistycznej...

II SAB/Kr 91/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-07-04

planistycznej zmienia zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zwalnia skarżących od kosztów sądowych. Niniejsza sprawa została wszczęta wskutek skargi J. W. i J...
. W. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o umorzenie jednorazowej opłaty planistycznej., Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...