Skarga J. W. i J. W. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o umorzenie jednorazowej opłaty planistycznej zmienia zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zwalnia skarżących od kosztów sądowych.
Sentencja

sygn. akt II SAB/Kr 91/16 Kraków, dnia 4 lipca 2016r. POSTANOWIENIE Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Aldona Gąsecka-Duda po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2016r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu J. W. i J. W. od postanowienia referendarza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ze skargi J. W. i J. W. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o umorzenie jednorazowej opłaty planistycznej zmienia zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zwalnia skarżących od kosztów sądowych.

Inne orzeczenia o symbolu:
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie

Niniejsza sprawa została wszczęta wskutek skargi J. W. i J. W. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o umorzenie jednorazowej opłaty planistycznej.

Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie postanowieniem z dnia 1 czerwca 2016 r. oddalił wniosek skarżących o zwolnienie od kosztów sądowych. Referendarz wskazał w postanowieniu, że uiszczenie solidarne przez strony aktualnie wymaganych kosztów sądowych w wysokości 100 zł należnego wpisu sądowego jest możliwe bez uszczerbku w ich koniecznym utrzymaniu.

J. W. i J. W. wnieśli w terminie sprzeciw na powyższe postanowienie. Podnieśli, że posiadane nieruchomości nie mogą być obciążone, a zatem nie jest możliwe zaciągnięcie kredytu, który te nieruchomości by zabezpieczały. Wskazali na stan zdrowia syna, nadto podkreślili, że kwota pozostająca im do dyspozycji jest w przeliczeniu na osobę niewiele wyższa od minimalnego kryterium dochodowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 259 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 718 - oznaczana dalej jako p.p.s.a.) - od postanowień, wydanych przez referendarza sądowego przysługuje sprzeciw do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Z brzmienia art. 260 p.p.s.a. wynika natomiast, iż rozpoznając sprzeciw sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone zarządzenie lub postanowienie referendarza sądowego zmienia albo utrzymuje w mocy.

W myśl przepisu art. 245 § 1 p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym, przy czym prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (§ 2 tego przepisu), natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 3 p.p.s.a.), zaś częściowe zwolnienie od opłat lub wydatków może polegać na zwolnieniu od poniesienia ułamkowej ich części albo określonej ich kwoty pieniężnej (art. 245 § 4 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 246 § 1 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej może nastąpić: w zakresie całkowitym- gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym- gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W ocenie Sądu skarżący wykazali zaistnienie przesłanek przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, a zatem wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych należy uwzględnić.

Z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy wynika, iż skarżący prowadzą gospodarstwo domowe wspólnie wraz z synem. Źródłem utrzymania rodziny są dochody osiągane z tytułu emerytury J. W. w kwocie [...] zł, renty socjalnej M. W. [...] zł, zasiłku pielęgnacyjnego M. [...] zł oraz emerytury J. W. [...] zł. Łącznie zatem dochody 3-osobowej rodziny wynoszą 3 955,92 zł. Jako miesięczne zobowiązania i koszty utrzymania skarżący podają: kredyt hipoteczny - miesięczna rata [...] zł, kredyt konsumpcyjny - rata [...] zł, debet na kartach po [...] zł, Łączne obciążenia spłatami kredytów to kwota 1048,57 zł. Ponadto skarżący wykazują wydatki na utrzymanie domu tj. prąd [...] zł, gaz [...] zł, woda [...] zł, wywóz szamba [...] zł, śmieci [...] zł, TV+tel. [...] zł - łącznie 415 zł. Na zakup opału w 2015r rodzina wydała [...] zł, co daje w przeliczeniu miesięcznym kwotę [...] zł. Podatek [...] zł rocznie. Na zakup leków i środków sanitarnych oraz leczenie specjalistyczne syna M. rodzina w 2015r wydała [...] zł, co daje miesięcznie kwotę [...] zł. W bieżącym roku wydatki na leki już przekroczyły kwotę [...] zł. Łączna kwota wydatków miesięcznych rodziny wynosi około 2 091,26 zł. Skarżący są ponadto właścicielami trzech działek o łącznej powierzchni 0,59 ha o wartości [...] zł (nieużytki rolne), dwóch działek o łącznej pow. 0,05 ha (drogi dojazdowe) - o wartości [...] zł. Syn skarżących jest właścicielem działki o pow. 0,017 ha zabudowanej ½ domu jednorodzinnego, w którym cała rodzina zamieszkuje. Jak jednak skarżący wskazali w sprzeciwie, działka należąca do syna jest już obciążona hipoteką, zabezpieczającą spłatę kredytu. Działki stanowiące nieużytki rolne znajdują się na terenie osuwiskowym i nie ma potencjalnych nabywców, którzy mogliby je kupić. Działki te jedynie teoretycznie mogłyby stanowić zabezpieczenie niewielkiego kredytu.

Nadto z oświadczeń skarżących wynika, że J. W. jest osobą niepełnosprawną, obłożnie chorą. Syn skarżących jest całkowicie niezdolny do pracy, zaś J. W. sprawuje nad nimi opiekę, chociaż sama jest zaliczona do stopnia niepełnosprawności umiarkowanego. W obliczu takiej sytuacji rodzinnej - nawet pomimo faktu osiągania przez rodzinę skarżących dochodów nieznacznie przewyższających kryteria, upoważniające do korzystania z pomocy społecznej - należy uznać, że poniesienie kosztów postępowania naraziłoby skarżących na uszczerbek koniecznego utrzymania.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak na wstępie, za podstawę biorąc art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 260 § 1 p.p.s.a.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy