Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 24/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-04-12

. tzw. renta planistyczna. Tymczasem Rada Miasta w/wym. stawki określiła wybiórczo tylko dla niektórych terenów wymienionych w § 30 pkt 1-3 uchwały (tereny o symbolach MN1,MN...
terenów do określenia renty planistycznej pomiędzy zapisami załączonej do dokumentacji Prognozy skutków finansowych projektu miejscowego planu zagospodarowania...

II SA/Go 513/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-11-08

ustawy o planowaniu (...) poprzez niewskazanie stawek renty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, dla całego obszaru objętego planem. Prawdą...
jest bowiem, iż zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu (...) obowiązek wprowadzenia stawek renty planistycznej dotyczy wszystkich obszarów, dla których plan miejscowy został...

II SA/Go 842/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-01-12

pierwszoinstancyjne rozstrzygnięcie., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że nie ma podstaw do przyjęcia, iż sprawę zwrotu zapłaconej renty planistycznej...
) do żądania zgłoszonego przez stroną, dotyczącego zwrotu odsetek od uiszczonej renty planistycznej. Powyższa czynność, podjęta poza trybem postępowania administracyjnego, podlega...

II SA/Go 865/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-01-19

pierwszoinstancyjne rozstrzygnięcie., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że nie ma podstaw do przyjęcia, iż sprawę zwrotu zapłaconej renty planistycznej...
zgłoszonego przez stroną, dotyczącego zwrotu odsetek od uiszczonej renty planistycznej. Powyższa czynność, podjęta poza trybem postępowania administracyjnego, podlega...

II SA/Go 2/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2005-07-15

wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tzw. renta planistyczna oraz określił, że powyższa opłata...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego., W skardze strony powołują się na akt sprzedaży przedmiotowej nieruchomości z dnia [...], natomiast renta planistyczna -jak podają strony...

II SA/Go 788/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-02-18

zagospodarowania przestrzennego. Istota obowiązku uregulowanego w art. 36 ust. 4 u.p.z.p, stanowiącego formę tzw. renty planistycznej, sprowadza się do konieczności...
obowiązku zapłaty tzw. renty planistycznej przyjmuje się bowiem przeznaczenie nieruchomości określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Biegły dokonując...

II SA/Go 849/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-02-18

może być uchwalenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Istota obowiązku uregulowanego w art. 36 ust. 4 u.p.z.p, stanowiącego formę tzw. renty planistycznej...
wzrosnąć. Przede wszystkim dla nałożenia obowiązku zapłaty tzw. renty planistycznej przyjmuje się bowiem przeznaczenie nieruchomości określone w miejscowym planie...

II SA/Go 566/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-04

Odwoławcze, przedstawiając w dalszej części swoje rozważania zaznaczyło, że charakter obowiązku wynikającego z art. 36 ust. 4 ustawy stanowiącego formę tzw. renty planistycznej...
uiszczenia na rzecz gminy jednorazowej opłaty. Rentę planistyczną ustala się w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości po uchwaleniu planu, a jej wysokość...

II SA/Go 169/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-05-31

uiszczenia renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona, pociąga za sobą niedopuszczalność określania w planie stawki procentowej w taki sposób, który wyklucza...
ustalenie tej opłaty. Dopuszczalny, i możliwy przedział stawek procentowych renty planistycznej musi być określony, w sposób pozwalający na ustalenie (naliczenie) opłaty...

II SA/Go 377/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-07-30

zagospodarowania przestrzennego. Istota obowiązku uregulowanego w art. 36 ust. 4 u.p.z.p, stanowiącego formę tzw. renty planistycznej, sprowadza się do konieczności...
nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę (tzw. rentę planistyczną...
1   Następne >   3