Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

OPS 6/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-09-16

Sprawa o opłacanie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 31 b ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998...
nr 64 poz. 414 ze zm./ jest rozstrzygana w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ właściwy w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Naczelny Sąd...

I SA 494/95 - Wyrok NSA z 1995-06-19

Kierowanie strony do innego typu domu pomocy społecznej niż domy, w których dotychczas przebywała, bez zachowania przewidzianego prawem trybu postępowania...
. w sprawie domów pomocy społecznej /Dz.U. nr 13 poz. 63 ze zm./, stanowi naruszenie prawa mające wpływ na wynik sprawy. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi...

OPK 3-8/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-04-15

Uchwała rady gminy ustalająca zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na usługi opiekuńcze nie ustanawia...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rz. z dnia 2 stycznia 1996 r. nr MOPS Ia 9142u/811/96,, - z odwołania Kamili M. od decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy...

OPK 14/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-10-15

listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ uwzględnia waloryzację kwot określonych w art. 4 ust. 1 tej ustawy dokonaną po wydaniu decyzji...
wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta L. przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. z dnia 9 maja 2001 r. (...) w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy...

I SA 440/96 - Wyrok NSA z 1996-12-16

Dom pomocy społecznej, jakkolwiek jest zakładem pracy dla pracowników obsługi w rozumieniu kodeksu pracy, nie jest zakładem pracy w rozumieniu art. 8 pkt 5 ustawy z dnia...
art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ skargę Domu Pomocy Społecznej w M. na decyzję Ministra...

I SA 1108/98 - Wyrok NSA z 1998-11-24

należy do organizacji społecznych, do których zakresu działania należą sprawy popierania wynalazczości., Taką organizacją nie jest zaś ośrodek pomocy społecznej zobowiązany...
do niesienia pomocy w oparciu o ustawę z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S...

OPK 9/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-09

listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ ma zastosowanie przepis art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego ze zmianami wynikającymi...
z powołanej ustawy o pomocy społecznej. Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Wiesława Czerwińskiego, prokuratora Prokuratury Apelacyjnej delegowanego do Ministerstwa...

II SA 401/00 - Wyrok NSA z 2001-03-02

Ośrodek pomocy społecznej przyznający świadczenia warunkowane stanem zdrowia wnioskodawcy ma prawo zbierać /przetwarzać/ informacje dotyczące jego zdrowia. Naczelny Sąd...
skargę. Skarżąca do 1 grudnia 1997 r. korzystała ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Gminy w W. W toku rozpoznawania wniosku o przyznanie zasiłku okresowego Ośrodek...

OPS 5/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-10-15

Przepis art. 27a ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 października 1999...
r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz.U. nr 90 poz. 1001...

OPK 1/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-05-11

korzystania z usług opiekuńczych przewidzianych w art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./, świadczonych...
Pomocy Społecznej w M. z dnia 30 września 1997 r. w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych, po rozpoznaniu w dniu 11 maja 1998 r. na posiedzeniu jawnym pytania...
1   Następne >   +2   +5   +10   30