Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Po 482/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-11-20

u podatników podatku od towarów i usług tylko te czynności cywilnoprawne, które podlegają podatkowi od towarów i usług. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 27...
na to co stanowi przedmiot umowy. W sytuacji gdy przedmiot czynności cywilnoprawnej nie jest objęty zakresem ustawy o podatku VAT nie można uznać, że stronami w odniesieniu...

I SA/Po 706/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-12-04

, w zakresie czynności zwolnionych od podatku., Wśród czynności cywilnoprawnych wymienionych w omawianym przepisie art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej...
1. Wśród czynności cywilnoprawnych wymienionych w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm...

I SA/Po 683/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-12-04

, w zakresie czynności zwolnionych od podatku., Wśród czynności cywilnoprawnych wymienionych w omawianym przepisie art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej...
1. Wśród czynności cywilnoprawnych wymienionych w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm...

I SA/Po 699/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-01-28

od czynności cywilnoprawnych uzupełnia de facto zakres przedmiotowy i podmiotowy podatków obrotowych, obecnie podatku od towarów i usług, stanowiąc szczególną formę...
nie ma bowiem generalnego zapisu zwalniającego od opłaty skarbowej wszystkie czynności cywilnoprawne dokonywane przez podatników podatku od towarów i usług., Sąd wskazuje ponadto...

I SA/Po 1460/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-10-12

korzystają tylko te czynności cywilnoprawne zawierane przez podatników podatku VAT, które zostały tam wymienione i spełniają wskazane w tym przepisie kryteria...
Podlegają opłacie skarbowej czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży zawierane przez podatników, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r...

I SA/Po 1139/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-02-09

u podatników podatku od towarów i usług tylko te czynności cywilnoprawne, które podlegają podatkowi od towarów i usług. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy...
, a także umowy sprzedaży zawierane przez podatników, o których mowa w art. 14 tej ustawy, w zakresie czynności zwolnionych od podatków., W rozumieniu ustawy o podatku...

SA/Po 1424-1425/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1991-12-04

' oraz art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o opłacie skarbowej uznała, iż podstawę obliczenia opłaty od czynności cywilnoprawnych stanowi wartość świadczeń dzierżawcy ponoszonych...
skarbowej powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a opłatę skarbową wpłaca się w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku jej uiszczenia., Zdaniem Izby...

I SA/Po 2120/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-06-29

. Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym używa terminu 'sprzedaż' w dwojakim znaczeniu: 1/ jako oznaczenie czynności podlegających opodatkowaniu, 2...
się z twierdzeniami skarżącej, że faktury kosztowe VAT ujęte w deklaracji nie zawierają podatku naliczonego związanego z obrotem opakowaniami i z aportem. Czynności te miały przecież...

SA/Po 2198/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-12-09

opłaty skarbowej od umowy sprzedaży dotyczy obu stron czynności cywilnoprawnej, przy czym jest to obowiązek zapłaty solidarnej. Z upoważnienia ustawowego zawartego w art. 8...
ust. 3 i art. 11 ustawy o opłacie skarbowej Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. W odniesieniu do czynności cywilnoprawnej, jaką jest umowa...

SA/Po 1014-1015/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-04-25

Podstawą obliczenia opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej w postaci umowy sprzedaży udziału we współwłasności rzeczy w częściach ułamkowych jest wartość rynkowa...
skarbowej od czynności cywilnoprawnych w postaci umów sprzedaży, rozróżnia dwie różne podstawy, to jest wartość rynkową rzeczy i wartość rynkową prawa majątkowego...
1   Następne >   +2   6