Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 1130/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-02-28

oraz wykonywania czynności egzekucyjnych przekracza zakres upoważnienia zawartego w art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31...
, ani też do zawarcia z nimi umów cywilnoprawnych., 2. Uchwała rady gminy, nakładająca na inkasentów podatku od posiadania psów obowiązek prowadzenia ewidencji posiadaczy psów...