Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Kr 985/82 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1982-12-29

pochodzącego z nie ujawnionych źródeł przychodów niedopuszczalna jest kumulacja w jedną podstawę opodatkowania wydatków dokonanych przez daną osobę w okresie wykraczającym...
./ w związku z uzyskaniem przez niego w latach 1973-1980 dochodami z nie ujawnionych źródeł przychodów. Podstawą wymiaru tego podatku miała być różnica między wydatkami skarżącego...

SA/Kr 983/84 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1984-10-04

Dochód ze źródeł nie ujawnionych /art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym - Dz.U. 1983 nr 43 poz. 192/, ustalony za dany rok podatkowy...
. i ustalając, że Jan D. osiągnął w 1982 r. dochód z nie ujawnionych źródeł w wysokości 81.600 zł, wymierzyła mu podatek dochodowy za ten rok w wysokości 15.600 zł. Natomiast organ...

SA/Kr 160/89 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1989-04-11

decyzję Urzędu Skarbowego w K. z dnia 10 marca 1988 r. i obniżyła Włodzimierzowi i Krystynie małżonkom K. podatek dochodowy za 1984 r. od dochodów z nie ujawnionych źródeł...
Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, W sprawie dotyczącej wymiaru podatku dochodowego od przychodów ze źródeł nie ujawnionych na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia...

SA/Kr 664/88 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1988-09-13

to darowiznę powoływano się jako na źródło przychodów w postępowaniu dotyczącym opodatkowania dochodów ze źródeł nieujawnionych /art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r...

SA/Kr 475/92 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1992-04-09

kontrola nie ujawniła braków w sprzęcie. Rejonowe Biuro Pracy ustawicznie 'tamowało' warunki porozumienia, nie wypłacało pełnej kwoty refundacji i dokonywało wpłat...
po terminie. Te przyczyny stanowią źródło poważnych kłopotów finansowych skarżącej oraz 'pewnych uchybień, które nie naruszają porozumienia zawartego z Biurem Pracy...

II SA/Kr 1191/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-11-23

tu również, że 'teren powinien posiadać miejski lub lokalny system kanalizacji' a 'obiekty posiadać będą zdalaczynne lub lokalne źródło ogrzewania na paliwo płynne, gazowe lub zasilane...
i argumentów. Zostały one całkowicie pominięte w uzasadnieniu, choć sporny charakter sprawy ujawnił się tu ze szczególną mocą. Brak omówienia tych kwestii w uzasadnieniu dowodzi...