Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FSA 1/99 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-11-15

określona w art. 145 par. 1 Kpa. Stanowiło ją ujawnienie nowych okoliczności faktycznych, które istniały w dniu wydania decyzji z dnia 2 stycznia 1995 r...
par. 1 pkt 5 Kpa. Źródłem tych wątpliwości były głównie rozbieżności występujące w tym zakresie w orzecznictwie sądowoadministracyjnym na tle podobnych okoliczności...

FSA 2/02 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-04-07

zaistnienia zdarzenia, z którym odpowiednia regulacja prawnomaterialna wiązała powstanie takiego zobowiązania, czy też źródłem ich powstania było doręczenie decyzji ustalającej...
należną od tych towarów, a także obliczają należny podatek importowy. Sformułowania zawarte w tych przepisach zdają się potwierdzać, że źródłem zobowiązań podatkowych...