Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Po 699/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-10-04

zielenią izolacyjną od strony ulicy Tęczowej. Mimo dodatkowego wezwania do przedstawienia przez skarżących ich interesu prawnego w tej sprawie na gruncie ustawy...
ich interesu prawnego, który miałby być naruszony. Z treści 'odwołania' wynika przede wszystkim interes faktyczny, a nie interes prawny, polegający na uniemożliwieniu...

IV SA/Po 78/22 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2022-04-21

sąsiedztwie) istniejących już terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej., Wyjaśniono, że interes prawny skarżącego w zaskarżeniu w/w uchwały wynika z faktu...
interesu prawnego wynika z prawa, jakie przysługuje skarżącemu do nieruchomości objętej zaskarżonym aktem. Tym samym skarżący może realizować swoje prawo do sądu...

IV SA/Po 682/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-10-11

. (nr [...]) - orzekło o umorzeniu postępowania odwoławczego w stosunku do Z. N., H. N. i M. N. oraz E. S. i J. S., uznając, że odwołujący nie mają interesu prawnego w sprawie...
, z urządzoną zielenią, w tym z wysoką zielenią izolacyjną. Mimo dodatkowego wezwania do przedstawienia interesu prawnego w tej sprawie na gruncie u.p.z.p., żadne takie nowe...

IV SA/Po 229/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-07

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z aktualnym studium. Skarżący zarzucili naruszenie ich interesu prawnego poprzez takie ukształtowanie warunków zabudowy...
dla działek nr [...] i [...] naruszają ich interes prawny poprzez takie ukształtowanie sposobu wykonywania prawa własności, które potencjalnie pozwala na całkowitą dowolność...

IV SA/Po 246/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-02

o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem...
naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, 3) zachowanie terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego (dwa ostatnie punkty stanowią wymogi formalne dopuszczalności...

IV SA/Po 544/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-26

natomiast: 'Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...
'. Z powyższego wynika, że każdy podmiot, który wykaże interes prawny lub obowiązek, wymagający konkretyzacji w drodze decyzji właściwego organu administracji, jest stroną...

IV SA/Po 1029/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-14

interesem prawnym w rozumieniu art. 25a cytowanej ustawy w sprawie objętej przedmiotem uchwały,, - istotne naruszenie trybu sporządzania planu - tj. art. 17 pkt 12 ustawy...
., Uzasadniając swój interes prawny skarżący podniósł, że jest współużytkownikiem wieczystym nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V...

II SA/Po 993/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-07-07

do wniesienia skargi. Następnie skarżący wskazali, że posiadają w sprawie interes prawny w myśl art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...
wypisu z ewidencji gruntów, który potwierdzałby, że m.p.z.p. obejmuje swym zasięgiem nieruchomości skarżących oraz fakt, że został naruszony ich interes prawny...

IV SA/Po 130/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-22

podmiotowym i przedmiotowym ma do tego prawo. Podmiot taki, powinien więc udokumentować, że sporna inwestycja narusza jego uzasadnione interesy prawne, dodatkowo wskazując...
pośrednio sąsiadujących z nieruchomością, której dotyczy postępowanie, mogą być stroną po wykazaniu, że wynik tego postępowania wpłynie na ich interes prawny lub obowiązek...

IV SA/Po 1046/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-11

., Nadto skarżąca podniosła, że zaskarżona uchwała narusza jej interes prawny, a także narusza wskazane przez nią przepisy ustaw. Wskazała też, że pismem z dnia 22.08.2013r....
naruszenia jej interesu prawnego zaskarżoną uchwałą, gdyż nie wykazała, by zaskarżona uchwała naruszała jej interes prawny. W myśl art.101 ust.1 u.s.g. każdy czyj...
1   Następne >   +2   +5   +10   100