Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II OSK 470/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-12

Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie od postanowienia zawartego w punkcie I. wyroku Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 listopada 2012 roku, sygn. akt II SA/Kr 1173/12 o odrzuceniu skargi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie na decyzję...

II OSK 2613/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-10

w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 30 września...
2011 roku, sygn. akt II SA/Ol 675/11 odrzucającego skargę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia...

IV SO/Wa 32/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-21

z wniosku B. K. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi B. K. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
Administracyjnego w Warszawie wniosek o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za przekazanie z dwutygodniowym opóźnieniem do Sądu skargi z dnia 14 kwietnia 2011...

II OW 62/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-05

Środowiska z dnia 7 marca 2012 r. nr DOP.P.612.37.2.2012.mb o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a Samorządowym Kolegium...
o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego Wnioskiem z dnia 7 marca 2012 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wniósł o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z Samorządowym Kolegium...

IV SO/Wa 27/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-28

niejawnym sprawy z wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi Stowarzyszenia...
[...] z siedzibą w W. z dnia [...] lutego 2015 r. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanawia: 1. wymierzyć Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska...

II SA/Ol 675/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-09-30

niejawnym sprawy ze skargi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia 6 czerwca 2011 r...
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia., W złożonej na to postanowienie skardze Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zarzucił, że Kolegium...

IV SA/Wa 798/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-17

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr [...], z dnia [...] marca 2012 r., wydanym na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 k.p.a. utrzymał w mocy...
.., W uzasadnieniu postanowienia organ wskazał, że postanowieniem z dnia [...] czerwca 2011 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził nieważność postanowienia...

IV SO/Wa 46/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-26

wniosku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sprostowanie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 września 2015 r. sygn. akt IV SO/Wa...
46/15 w sprawie z wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w P. o wymierzenie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywy w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. postanawia...

II OW 40/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-27

sędziego Maciej Stojek po rozpoznaniu w dniu 27 października 2010 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w O. w przedmiocie organu właściwego...

IV SA/Wa 940/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-01

sierpnia 2013 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi O. w przedmiocie wymierzenia grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za niewykonanie wyroku sygn...
IV SA/Wa 940/13 w ten sposób, że w sentencji postanowienia oraz w jego uzasadnieniu w miejsce słów 'na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100