Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Łd 951/02 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 2002-07-25

i mają do niej zastosowanie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej., Skarżący podniósł, że od 24 lutego bezskutecznie stara się o udostępnienie umowy...
o dostępie do informacji publicznej. Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. /Dz.U. nr 62 poz. 627/ określa zakres informacji, które należy udostępniać każdemu...

II SA/Łd 2092/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-02-18

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, a nie w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. Naczelny Sąd...
/postępowania takie nie toczą się też z urzędu/ należy rozpatrywać w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198...

SA/Ł 2722/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-02-06

wolności wyrażania opinii; prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu...
1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./, a zatem po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia., 2. Prawo do otrzymania informacji, służące...

II SA/Łd 1048-1049/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-05-14

. Zgodnie z art. 61 nowej Konstytucji obywatel ma bowiem prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo...
to obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku...

II SA/Łd 88/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-07-23

do dysponowania terenem działki nr 275/19 na ten cel oraz art. 25 ust 8 ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania...
. 107 par. 1 i 3 oraz art. 138 par. 2 Kpa i naruszenie prawa materialnego, a mianowicie art. 25 ust. 8 i art. 30 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji...