Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Bd 605/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-04-24

Z podatku od nieruchomości zwolnione są nieruchomości wymienione w decyzji wojewody o nadaniu statusu zakładu pracy chronionej oraz nieruchomości niewymienione w powyższej decyzji, ale związane z prowadzonym przez podatnika zakładem pracy chronionej.

SA/Bd 1168/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nałożenia obowiązku przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu budowlanego~1/

SA/Bd 2481/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-06

Decyzja kasacyjna, przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia, nie może być uznana za decyzję wydaną na niekorzyść strony, skoro nie zawiera rozstrzygnięcia merytorycznego.

SA/Bd 578/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

SA/Bd 1358/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-26

Brak jest prostej zależności między stwierdzeniem niekonstytucyjności zakwestionowanych przepisów w zakresie, w jakim pomijają określone regulacje, a powstaniem po stronie podatnika prawa żądania zwrotu zapłaconego podatku VAT.

SA/Bd 106/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-01-28

Zgodnie z wykładnią językową, przychody 'należne', to przychody 'przysługujące komuś' i skoro podatnik w umowie sprzedaży udziałów jedynie zakreśla cenę ustalając jej maksymalną granicę, to zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./, na organach podatkowych ciążył obowiązek ustalenia jakiej kwoty w roku podatkowym podatnik mógł prawnie dochodzić, gdyż taka kwota podlegała opodatkowaniu.

SA/Bd 193/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-02-18

Określenie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług ciążącego na rozwiązanej spółce cywilnej może nastąpić w ramach decyzji wydanej przeciwko obu byłym wspólnikom spółki cywilnej w trybie art. 115 ustawy - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, orzekającej o odpowiedzialności wspólników spółki na jej zobowiązania. Adresatem decyzji są wszyscy wspólnicy rozwiązanej spółki decyzji.

SA/Bd 1271/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K.-P. w przedmiocie odszkodowania za grunty przyjęte pod drogę publiczną

SA/Bd 2075/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-18

Skoro spółka działająca w łańcuchu podmiotów wystawiających faktury dotyczące obrotu, którego w rzeczywistości nie było, nie tylko otrzymywała faktury, ale również sama faktury na sprzedaż towaru wystawiała, to nie istnieją nie tylko podstawy do uznania, że nie była ona uprawniona do odliczenia podatku naliczonego w otrzymanych fakturach, ale również sama nie była zobowiązana do zapłaty podatku wykazanego w fakturach wystawianych przez siebie dla udokumentowania czynności sprzedaży przez siebie ...

SA/Bd 698/03 - Postanowienie NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w przedmiocie świadczenia z tytułu nieszczęśliwego wypadku
1   Następne >   +2   +5   7