Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Kr 420/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-01-07

do alimentacji na zasadach ogólnych przewidzianych w art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga jest niezasadna...
z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego krewnych w linii prostej i rodzeństwo obciąża obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków...

SA/Kr 1258/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1993-12-21

nie można ich pominąć przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie świadczenia przewidzianego w art. 27 ust. 2. Określonego w tym przepisie zasiłku stałego nie można przyznać...
konkretnej formy pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej., Sytuacje, w których może zostać przyznana jedna z podstawowych form pomocy pieniężnej, to jest zasiłek stały...

SA/Kr 3032/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-05-18

rozumie się kwotę świadczeń emerytalnych lub rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot...
. Według pierwszego z nich przez rentę lub emeryturę rozumie się kwotę świadczeń emerytalnych lub rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych...

II SA/Kr 878/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-03-05

, gdyż z akt sprawy nie wynika, aby zgodę na złożenie odwołania przez inną osobę wyraził ubiegający się o świadczenie Bogumił S., W skardze do Naczelnego Sądu...
1995 r. SA/Bk 226/95 - ONSA 1996 Nr 3 poz. 112/., W takich warunkach właśnie przyznawane jest w szczególności świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego /art. 32...

I SA/Kr 1573/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-03-25

w brzmieniu obowiązującym w 1994 r. stawkę tę stosuje się do sprzedaży obiektów budownictwa mieszkaniowego, a przez te obiekty rozumie się budynki mieszkalne rodzinne...
ustawodawczy świadczy art. 15 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym dodany nowelą z dnia 21 listopada 1996 r. /Dz.U. nr 137 poz. 640/ o treści...

I SA/Kr 1255/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-06-15

nie jest sam przez się źródłem żadnych praw i obowiązków uregulowanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Bezzasadnym jest również powołanie przez stronę art. 111 par. 3...

SA/Kr 413/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-07-14

się, że nie wpłynęło ono do urzędu skarbowego. W dalszej części skargi podnosi swoją trudną sytuację rodzinną i finansową uniemożliwiającą jej zapłacenie ustalonego podatku., Strona...

SA/Kr 529/85 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1985-06-25

w świetle całokształtu jego sytuacji życiowej, a zwłaszcza stosunków zawodowych i rodzinnych oraz sposobu prowadzenia gospodarstwa domowego, przy czym całodniowe...
powszechnie znaną, iż osoby w wieku poprodukcyjnym dysponują dużą ilością wolnego czasu, częściej przebywają u rodziny, świadczą pomoc w wychowaniu wnuków lub same korzystają...

II SA/Kr 1835/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-01-21

rodzinną. Twierdzi, że zapomogi były przyznawane na terenie gminy Ł.D. w wielu wypadkach niesłusznie. Podkreśla, że na skutek zalania pól i upraw rodzina pozostała...
nie może pozostać grupa obywateli, która mimo wyrządzonych przez powódź strat nie otrzyma stosownej rekompensaty. Fakt uzyskania świadczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 29...