> Index

Orzeczenia wg rodzajów skarżonych organów


Agencja Mienia Wojskowego
Burmistrz Miasta
Burmistrz Miasta i Gminy
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
Dowódca Jednostki Wojskowej
Dyrektor Archiwum Państwowego
Dyrektor Aresztu Śledczego
Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Dyrektor Izby Celnej
Dyrektor Izby Skarbowej
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych
Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego
Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrow
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Dyrektor Szkoły
Dyrektor Szpitala
Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego
Dyrektor Zakładu Karnego
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
Dziekan Wydziału
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Generalny Konserwator Zabytków
Geodeta
Główny Geodeta Kraju
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Inne
Inspektor Farmaceutyczny
Inspektor Inspekcji Handlowej
Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
Inspektor Kolejnictwa
Inspektor Kontroli Skarbowej
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Inspektor Ochrony Środowiska
Inspektor Pracy
Inspektor Sanitarny
Inspektor Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych
Inspektor Transportu Drogowego
Izba Skarbowa
Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Kierownik Domu Pomocy Społecznej
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Komendant Państwowej Straży Pożarnej
Komendant Policji
Komendant Straży Granicznej
Komendant Żandarmerii Wojskowej
Komisja Akredytacyjna
Komisja Lekarska
Komisja Nadzoru Bankowego
Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych
Komisja Orzekająca
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Komisja Poborowa
Krajowa Izba Radców Prawnych
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
Krajowa Rada Komornicza
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Krajowa Rada Rzeczników Patentowych
Krajowa Rada Sądownictwa
Kurator Oświaty
Lekarz Weterynarii
Marszałek Województwa
Minister Administracji i Cyfryzacji
Minister Budownictwa
Minister Edukacji i Nauki
Minister Edukacji Narodowej
Minister Edukacji Narodowej i Sportu
Minister Energii
Minister Finansów
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
Minister Gospodarki
Minister Gospodarki Morskiej
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
Minister Infrastruktury
Minister Insfrastruktury i Budownictwa
Minister Kultury
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Nauki i Informatyzacji
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Minister Obrony Narodowej
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Rozwoju
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Minister Rozwoju Regionalnego
Minister Skarbu Państwa
Minister Sportu
Minister Sportu i Turystyki
Minister Sprawiedliwości
Minister Spraw Wewnętrznych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Spraw Zagranicznych
Minister Środowiska
Minister Transportu
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Minister Zdrowia
Naczelnik Gminy
Naczelnik Miasta
Naczelnik Urzędu Celnego
Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego
Naczelnik Urzędu Skarbowego
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych
Prezes Agencji Mienia Wojskowego
Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Prezes Agencji Rynku Rolnego
Prezes Głównego Urzędu Ceł
Prezes Głównego Urzędu Miar
Prezes Gminnej Spółki
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
Prezes Narodowego Banku Polskiego
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Prezes Rady Ministrów
Prezes Sądu
Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS
Prezydent Miasta
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
Prokurator
Prokurator Krajowy
Rada Adwokacka
Rada Aptekarska
Rada Doradców Podatkowych
Rada Gminy
Rada Izby Architektów
Rada Izby Inżynierów Budownictwa
Rada Izby Urbanistów
Rada Lekarska
Rada Miasta
Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Rada Notarialna
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych
Rada Pielęgniarek i Położnych
Rada Powiatu
Rada Radców Prawnych
Regionalna Izba Obrachunkowa
Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii
Rzecznik Praw Obywatelskich
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Samorząd Województwa
Sejmik Województwa
Starosta
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Szef Agencji Wywiadu
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Szef Służby Celnej
Szef Służby Cywilnej
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
Urząd Górniczy
Urząd Patentowy RP
Urząd Skarbowy
Wojewoda
Wojewódzka Komisja Lekarska
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Wojewódzki Konserwator Zabytków
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Wojskowa Komisja Lekarska
Wójt Gminy
Zarząd Dzielnicy
Zarząd Gminy
Zarząd Miasta
Zarząd Powiatu
Zarząd Województwa
Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności