Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 330/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-07-18

dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, w ramach tzw. 'ulgi meldunkowej'. Podatnik wyjaśnił, iż w [...] r. stanie się właścicielem...
podatkowego na zasadzie tzw. 'ulgi meldunkowej'., Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia [...] nr [...] na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej odmówił...

III SA/Wa 1387/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-14

, że okres zameldowania na pobyt stały, uprawniający do skorzystania z ulgi, powinien być liczony od dnia nabycia nieruchomości na własność i ma zastosowanie łącznie...
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Ustawodawca wprowadzając wymienioną ulgę, uzależnił skorzystanie z niej od spełnienia określonego warunku tj.: podatnik...