Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 366/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-06-29

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego oddala...
Kierownika Oddziału Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z dnia [...], odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku...

II SA/Łd 703/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-12-20

roku przy udziale --- sprawy ze skargi H. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku...
prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dziecko P. G., Jak wynika z akt administracyjnych sprawy niniejszej, wnioskiem z dnia 27...

II SA/Lu 303/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-14

i opiekuńczego, a to oznacza, że małżonkowi nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w związku z koniecznością opieki nad drugim małżonkiem., Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 17...
) matce lub ojcu, 2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) ciąży...

III SA/Kr 1262/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-30

na niej obowiązek alimentacyjny., Kolegium wskazało, że w świetle ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny, i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) - Z. H...
z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny, i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59, z późn. zm., zwanej dalej Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym) ciąży obowiązek...

II SA/Op 96/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-26

rozporządzeniem z 2 czerwca 2005 r., Świadczeniami rodzinnymi, zgodnie z art. 2 ustawy są : 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) świadczenia opiekuńcze...
określonym w art. 4 ust. 1 lit. h), z wyłączeniem specjalnych zasiłków porodowych lub zasiłków z tytułu przysposobienia, określonych w załączniku II. Europejski Trybunał...

II SA/Sz 674/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-01-18

do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. G. S...
. zaś od [...] r. ma przyznany zasiłek stały i dlatego nie spełnia wymogów do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., W odwołaniu G. S. podniósł, że od trzech lat opiekuje...

II SA/Bd 853/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-10-09

ze zm.), dalej przywoływanej jako: 'u.ś.r.', jedną z kategorii świadczeń rodzinnych stanowią świadczenia opiekuńcze, wśród których ustawodawca uregulował zasiłek...
. 128, art. 129 § 1, art. 144 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.), odmówił przyznania skarżącej Ł. J...

II SA/Sz 1291/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-03-07

wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz...
z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, 3) opiekunowi faktycznemu dziecka...

IV SA/Wr 793/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-07

tej ustawy), w szczególności krąg osób zobowiązanych do alimentacji na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i z tego tytułu uprawnionych do uzyskania świadczenia...
, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmują lub rezygnują...

II SA/Łd 190/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-05

pielęgnacyjnego przysługuje innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59, ze zm.) ciąży...
lub innej pracy zarobkowej przysługuje:, 1) matce albo ojcu,, 2) innym osobom, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy...
1   Następne >   +2   +5   7