Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 283/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-20

do rozpoznania wniosku T.S. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: wskazać Burmistrza Miasta i Gminy B. jako organ właściwy do rozpoznania wniosku...
w [...] (ROPS w [...] ) poprzez wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku T. S. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., W uzasadnieniu wniosku podano, że 9...

I OW 11/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

specjalnego zasiłku opiekuńczego postanowienia wskazać Wójta Gminy Goszczanów jako organ właściwy w sprawie. Wnioskiem z dnia 11 stycznia 2018 r. Wójt Gminy G. zwrócił...
do rozpatrzenia wniosku S. W. z dnia 28 września 2017 r. o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego., W stanie sprawy, w dniu 28 września 2017 r. S. W. złożyła wniosek o ustalenie...

II SAB/Op 101/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-10

w sprawie ze skargi I. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego...
przez Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Skarga ta została odrzucona postanowieniem tut. Sądu z dnia 25...

II SAB/Op 101/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-09-25

niejawnym sprawy ze skargi I. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku...
nadania przesyłki w placówce pocztowej) na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku...

I OW 143/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-25

w tym - zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne, zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a oraz jednorazowa zapomoga z tytułu...
o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny...

I OW 131/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna...
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka...

I OW 28/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-30

przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków...
nad niepełnosprawną osobą, nie może być traktowany jako świadczenie o charakterze chorobowym. Należy bowiem zauważyć, iż prawo do zasiłku opiekuńczego o charakterze...