Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

III SA/Wa 1223/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-25

jest [...] i posiada [...] grupę inwalidzką. Skarżąca posiada [...] grupę inwalidzką i częściową pomoc. Skarżąca uzyskuje specjalny zasiłek opiekuńczy nad chorym mężem w kwocie 520 zł...
, że zasługuje on na uwzględnienie., Z nadesłanych dokumentów wynika bowiem, że Skarżąca i jej mąż utrzymują się z kwoty [...] zł otrzymywanej tytułem renty i zasiłków opiekuńczych...

III SA/Wa 1323/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-08

[...] z [...] września 2018 r. o przyznaniu Skarżącemu świadczenia rodzinnego w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego nad J. N. w kwocie 520 zł miesięcznie na okres od 1 kwietnia...
2018 r. do 31 października 2018 r.; decyzję Prezydenta [...] z [...] września 2018 r. o przyznaniu Skarżącemu świadczenia rodzinnego w formie specjalnego zasiłku...

I SA/Po 495/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-17

otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie [...]zł miesięcznie. Decyzją z [...] października 2019 r. synowi skarżącej przyznano zasiłek rodzinny w kwocie [...]zł...
zasiłki: pielęgnacyjny, z MOPSu, opiekuńczy czy rodzinny. Podkreślenia przy tym wymaga, że jak wynika z informacji o poziomie i strukturze minimum egzystencji w 2019 r...

III SA/Wa 782/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-06

fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej organ przyjął, że Strona osiąga dochód w kwocie 1906,40 zł, w tym: inne dochody - specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu...
Strony (w tym zasiłek pielęgnacyjny) oraz pobierana przez Stronę kwota 520 zł z tytułu zasiłku opiekuńczego. Te środki nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb...

III SA/Wr 242/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-07

, które ukończyły 75 lat;, 3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń...
pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.),, d) posiadające prawo do zasiłku...

III SA/Wa 1223/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-15

nad mężem nie pracuje, pobiera jedynie specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł miesięcznie, pozostały dochód stanowi renta małżonka. Strona wskazała...
sprawy wynika, iż Skarżąca mieszka wraz z niepełnosprawnym i ubezwłasnowolnionym małżonkiem, nie pracuje zawodowo. Źródłem jej utrzymania jest zasiłek opiekuńczy w wysokości...

I SA/Ol 458/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-12

społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.);, 2) osoby, które ukończyły 75 lat;, 3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek...
opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu...

I SA/Gl 587/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-09-27

na przyjęcie, że J. P. z uwagi na stan zdrowia, nie był w stanie prowadzić działalności gospodarczej, bowiem korzystał z usług opiekuńczych i specjalnych zasiłków...

I SA/Rz 548/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-12-19

dokumentów potwierdzających wysokość dochodów z zasiłków rodzinnych, określono je na podstawie danych statystycznych. Przyjęto w tym zakresie kryteria wynikające...
z odrębnych przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Uwzględniając daty urodzin dzieci oraz dane statystyczne za lata 1975-2003 ustalono...

I SA/Rz 549/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-12-19

listopada 2012r., Wobec nieprzedłożenia jakichkolwiek dokumentów potwierdzających wysokość dochodów z zasiłków rodzinnych, określono je na podstawie danych statystycznych...
. Przyjęto w tym zakresie kryteria wynikające z odrębnych przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Uwzględniając daty urodzin dzieci oraz dane...
1   Następne >   2