Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPS 2/22 - Uchwała NSA z 2022-11-14

ustawy z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), na których zgodnie z przepisami ustawy z 25.02.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej...
, ustalone w art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a) u.ś.r. wynika z uwzględnienia regulacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na gruncie której obowiązek alimentacyjny małżonka...

I OPS 5/12 - Uchwała NSA z 2012-12-11

ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny,, 3) opiekunowi faktycznemu dziecka...
niepełnosprawności., Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem opiekuńczym, którego zasadniczym celem jest częściowe pokrycie wydatków ponoszonych przez rodzinę w związku...

I OPS 2/21 - Uchwała NSA z 2021-11-08

i zdarzeń losowych (art. 40), specjalnego zasiłku celowego, okresowego oraz celowego przyznanych w szczególnie uzasadnionych przypadkach (art. 41 pkt 1 i 2), wynagrodzenia...
uprawnione na gruncie regulacji znajdujących się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (dalej: k.r.o.), czy o każdą osobę, na rzecz której alimenty są świadczone...