Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 912/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-12-17

., Również nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę rażąco narusza art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U....
10 załącznikami. Wojewoda P., rozpatrujący wniosek, potwierdził wszystkie stawiane zarzuty i dołożył nowy, dowodząc, że nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności...

SA/Rz 1271/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-01-25

oraz umieszczenie tablic ostrzegających o stanie zagrożenia ludzi i mienia. Z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia decyzji nadany został rygor natychmiastowej...
wykonalności., Jednocześnie zobowiązano współwłaścicieli do powierzenia kierownictwa nad wskazanymi wyżej robotami zabezpieczającymi osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia...