Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II OSK 724/09 - Wyrok NSA z 2010-04-26

przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w stosunku do S. S. i umorzyło postępowanie w tej sprawie., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że postępowanie...
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) (w dalszej części zwanej ustawą o planowaniu) renta planistyczna może być pobrana...

II OSK 345/10 - Wyrok NSA z 2010-04-26

(uchwała NSA z 30.10.2000r. OPK 16/2000 ONSA 2001/2/64) i nauce prawa (E. Janeczko 'Renta planistyczna na tle art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym' Rejent nr 1 (117...
ustanowienia możności pobierania renty planistycznej w przypadku zbycia nieodpłatnego, lecz poszerzenie katalogu czynności zbycia odpłatnego., W skardze na powyższą decyzję...

IV SA/Wa 1783/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-24

lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, przy zbyciu tej nieruchomości, wójt, burmistrz, (prezydent miasta) pobiera jednorazową opłatę, tzw. rentę planistyczną...
., Przytoczony wyrok Trybunału Konstytucyjnego zobowiązuje zatem organy administracji publicznej, by przy orzekaniu w przedmiocie tzw. renty planistycznej, porównywały jaki status...

II OSK 455/10 - Wyrok NSA z 2010-05-21

podjęta wyłącznie w przedmiocie stawki renty planistycznej, czyli w zakresie podatków i opłat i jako taka podlegać winna właściwości regionalnej izby obrachunkowej...
, aby mogło prowadzić do nieważności przedmiotowej uchwały. Pogląd organu nadzoru, co do tego, że zmiana stawki renty planistycznej wymaga przeprowadzenia całej procedury...

II OSK 1515/09 - Wyrok NSA z 2010-10-07

o rencie planistycznej definicji 'zbywania nieruchomości' zawartej w art. 4 pkt 3 b ustawy o gospodarce nieruchomościami;, - art. 4 pkt 3 b ustawy o gospodarce...
ust. 11 upzp poprzez uznanie, że przepis ten nakazuje zastosowanie dla potrzeb interpretacji przepisów o rencie planistycznej definicji 'zbywania nieruchomości' zawartej...

IV SA/Wa 1909/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-11

planistycznej czyniłoby bezprzedmiotowy zapis ustawy mówiący o obowiązku decyzyjnego ustalenia renty planistycznej w razie powstania sytuacji opisanej w art. 36 ust. 4 ww...
. ustawy i oznaczałoby odgórne 'zwolnienie pewnej grupy właścicieli lub użytkowników wieczystych z ustawowego obowiązku uiszczenia renty planistycznej w razie zaistnienia...

IV SA/Wa 11/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-15

stwierdzili, że pracownik organu pierwszej instancji poinformował A. C., iż renty planistyczne naliczone innym osobom były znacznie niższe. Organ administracji nie sporządził...
też zestawienia wszystkich naliczonych rent planistycznych w związku ze zmianą planu, co oznacza, zdaniem skarżących, że renty te musiały być naliczane 'po uważaniu...

II OSK 182/09 - Wyrok NSA z 2010-01-25

% stawkę wzrostu wartości nieruchomości (renty planistycznej). Jak ustalono w toku prowadzonego postępowania, aktem notarialnym z dnia [...] października 2006r. rep...
szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.) przy ustalaniu renty planistycznej przyjęto faktyczny sposób wykorzystywania nieruchomości przed uchwaleniem planu, w oparciu...

IV SA/Wa 227/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-21

określenia wartości nieruchomości w celu naliczenia renty planistycznej, stosownie do zapisu art. 37 ust. 1 ustawy, odnosił się do faktycznego sposobu wykorzystywania...
ustalenia renty planistycznej jest wycena sporządzona przez uprawnioną osobę. Wycena ta jest pisemną opinią o wartości konkretnej i określonej nieruchomości, zawierającą...

IV SA/Wa 2055/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-11

wskazał, iż instytucja prawna tzw. renty planistycznej związana jest ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu. Zatem opłata...
nieruchomości jest elementem stanu faktycznego niezbędnym przy ustalaniu opłaty planistycznej., Kierując się poglądem NSA, wyrażonym w wyroku z 15 września 2009r...
1   Następne >   2