Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 728/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-01

planu można bezspornie ustalić, iż w stosunku do pewnych nieruchomości nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej. Łączy się to jednak z koniecznością...
., Sygn. akt II OSK 424/10)., W zaskarżonej uchwale stawka procentowa służąca naliczeniu renty planistycznej została określona w § 11. Z zapisów tych wynika...

II OSK 1676/13 - Wyrok NSA z 2013-09-25

przesłanki uprawniające do wymiaru renty planistycznej na podstawie art. 36 ust. 4 wymienionej ustawy, a więc gdy zgromadzony materiał planistyczny pozwala na jednoznaczne...
uwzględniająca koszty zablokowania tej drogi) dołączona została do materiałów planistycznych. W odniesieniu do zarzutu skarżących dotyczącego naruszenia przepisów postępowania...