Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II SA/Op 332/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-12

przez organy, iż spełnione zostały przesłanki do żądania uregulowania przez właściciela gruntu opłaty tzw. renty planistycznej, o której stanowi art. 36 ust 4 ustawy...
do ustalenia innej niższej wartości nieruchomości przed i po zmianie planu, a podstawę ustalenia renty planistycznej stanowi właśnie opinia o wartości nieruchomości w formie...

II SA/Op 139/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-03-25

pobieranej w razie zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu, a także stanowi przejaw tego, że z woli ustawodawcy renta planistyczna...
Gminy Chrząstowice z dnia 29 października 2009 r., Nr XXX/214/2009 w przedmiocie zgody na rozłożenie na raty opłaty planistycznej 1) stwierdza nieważność zaskarżonej...

II SA/Op 452/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-22

zasady ustalenia opłaty adiacenckiej. Omawia je Agnieszka Lorek w opracowaniu 'Opłata adiacencka i renta planistyczna' Wyd. Presscom, Wrocław 2010 r., str 23 - 24. Bez względu...
może odstąpić. Podkreślił, że poniósł już znaczące wydatki przy rozgraniczeniu działek objętych podziałem, tj. opłatę planistyczną, wynagrodzenie geodety, sporządzenie mapek...