Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 1471/13 - Wyrok NSA z 2015-01-14

nieważności decyzji może być m.in. przesłanka 'rażącego naruszenia prawa', o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.. Przesłanka ta istnieje w sytuacji, gdy decyzja...
jest ewidentnie, w sposób niebudzący wątpliwości, sprzeczna z wyraźnym przepisem prawa. Podstawą zastosowania przesłanki 'rażącego naruszenia prawa' może być zatem...

II FSK 2879/12 - Wyrok NSA z 2014-11-27

transportowych za 2006 r. - jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Orzekając w pierwszej instancji organ podniósł, że z wniosku skarżącego nie wynikało wprost...
odmówiło stwierdzenia nieważności wskazanej decyzji stwierdzając, że w rozpatrywanej sprawie brak jest podstaw do uznania, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa...

II FSK 951/05 - Wyrok NSA z 2006-07-18

sądowoadministracyjne, w których przedstawiono pogląd, iż rażące naruszenie prawa jest wyrazem ewidentnego i jasno uchwytnego błędu w interpretacji prawa, a odmienność...
od nieruchomości, nie może świadczyć o rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 247 par. 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej w związku z nową, odmienną interpretacją przepisu...

I OSK 2321/15 - Wyrok NSA z 2016-05-20

. 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r., a zatem zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Odnosząc się do zarzutu Prezydenta Miasta...
[...] z dnia [...] października 1966 r., zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 22 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania...

I OSK 3519/15 - Wyrok NSA z 2017-12-05

powyższego wniosku SKO w W. decyzją z dnia [...]r. nr [...] stwierdziło nieważność powołanej decyzji z dnia, [...] r., jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Decyzja...
niedopuszczalne było jego późniejsze przywrócenie. Tym samym decyzja z dnia [...] r. wydana została z rażącym naruszeniem prawa., Na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego...

II FSK 1292/05 - Wyrok NSA z 2006-10-11

W postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej z powodu rażącego naruszenia prawa należy kierować się przede wszystkim gramatyczną wykładnią tego pojęcia...
decyzji rażące naruszenie prawa., W stanowiącej przedmiot skargi decyzji Kolegium Odwoławcze wyjaśniło, iż z uwagi na nieprecyzyjną i budzącą wątpliwości interpretacyjne...

II GSK 1711/12 - Wyrok NSA z 2014-01-15

wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Organ wyjaśnił, że z rażącym naruszeniem prawa w świetle powołanego przepisu mamy do czynienia...
interpretacyjnych. Rażące naruszenie prawa zachodzi wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej sprzeczności z przepisami prawa i gdy charakter tego naruszenia powoduje, że decyzja...

I OSK 2399/17 - Wyrok NSA z 2018-03-02

powyższego odwołania i że nie miała ona miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2)., W pozostałym zakresie WSA w Warszawie skargę oddalił (pkt 3)., Wyrok ten został wydany...
, że organ dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa, o zobowiązanie organu do wydania decyzji w sprawie w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia organowi...

II OSK 878/10 - Wyrok NSA z 2011-05-18

opisano dotychczasowy przebieg postępowania w tej sprawie wskazując,, że kwestionowana decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa tj. art. 61, ust. 1 pkt 1 upzp...
zaskarżonych decyzji. Skarżący prezentował pogląd,, że skoro nie wykazano rażącego naruszenia prawa w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...

II FSK 1579/10 - Wyrok NSA z 2012-02-24

następnie, że rażące naruszenie prawa przy wydaniu orzeczenia pierwotnego, tj. postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy z dnia 21 grudnia 2005 r., rzutuje...
. Odnosząc się do zarzutu braku zaistnienia przesłanki, jaką jest rażące naruszenie prawa, uzasadniającej stwierdzenie nieważności decyzji umarzającej postępowanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100