Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OZ 40/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-16

. 51 ust. 1 pkt 1 i 4 Prawa budowlanego., Wojewódzki Sąd Administracyjny podniósł, że skarżąca składając przedmiotowy wniosek nie wykazała okoliczności uzasadniające...
decyzji spowoduje wyrządzenie znacznej szkody lub trudne do odwrócenia skutki. Niezależnie od treści art. 51 ust. 1 pkt 1 i 4 Prawa budowlanego, skarżąca tego rodzaju...

OSK 173/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-26

z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/. Od prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego...
przysługuje jedynie skarga o wznowienie postępowania /art. 270 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi/. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na posiedzeniu...