Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

P 2/98 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1999-01-12

rodzaju roboty budowlane wymagają decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i pozwolenia na budowę;, - dużą liczbę spraw dotyczących nakazu rozbiórki obiektów budowlanych...
tylko po to, aby w tym samym miejscu i w identycznym kształcie mogły powstać na podstawie pozwolenia na budowę;, - liczbę spraw, w których nakazy rozbiórki adresowane są do ludzi biednych...

K 9/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-01-31

bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, bądź też pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ, gdy obiekt ten znajduje się na terenie przeznaczonym w miejscowym...
., Jeżeli by przyjąć, że zdarzeniem takim było rozpoczęcie budowy bez przewidzianego prawem pozwolenia na budowę stwierdzenie działania wstecznego nie nasuwałoby wątpliwości. Należałoby...

W 6/96 - Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 1997-01-29

pozwolenia na budowę wydanego przez właściwą władzę administracyjną oraz przekazania w użytkowanie wieczyste gruntu, na którym garaż został wybudowany - od uzyskania...
od rygoryzmu zasady superficies solo cedit. Zasada ta w odniesieniu do osób, które zgodnie z pozwoleniem na budowę i ze środków własnych wybudowały garaże na gruncie...

P 11/00 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2001-03-05

skargą na decyzję Wojewody O., odmawiającą uchylenia, w postępowaniu wznowieniowym, decyzji o pozwoleniu na budowę. Jako przesłankę do wznowienia postępowania powołano...
się na nowe okoliczności nieznane organowi orzekającemu, a mianowicie brak zgody skarżącego na budowę przy granicy jego działki oraz usytuowanie otworu okiennego w ścianie...

W 7/96 - Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 1997-05-14

kontroli NIK - 'NIK wykonuje kontrolę państwową (...) naczelnych władz i instytucji w dziedzinie administracji publicznej'/. Również wykładnia tych pojęć, wobec budowy...
. utrzymanych w mocy przez art. 77 Małej Konstytucji., Konstytucja z dnia 22 lipca 1952 r., która budowę systemu organów państwa opierała o zasadę jedności władzy państwowej...