Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III ARN 92/92 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-01-26

Gmina ma obowiązek wydać decyzję, jeżeli osoba zobowiązana do zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej zwróci się z wnioskiem o odstąpienie od żądania takiego...
zwrotu /art. 43 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej - Dz.U. nr 87 poz. 506 ze zm./. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi...

III AZP 9/94 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1994-12-22

Niemożność podjęcia pracy, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60/ oznacza również brak...
29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./. Chodzi mianowicie o ustalenie, komu w świetle tej ustawy ma przysługiwać zasiłek stały...

III RN 28/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-03-14

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 8 lipca 1998 r. oddalającą odwołanie Anny Ś. od decyzji Kierownika Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. z dnia 14 kwietnia 1999...
Administracyjnego, zarzucając rażące naruszenie prawa - art. 31b ust. 3 i 8 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ oraz art...

III ARN 34/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-10-05

w domu pomocy społecznej i ustalenia odpłatności z tego tytułu na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego...
przedłużenia pobytu w domu pomocy społecznej i ustalenia odpłatności z tego tytułu uznając, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości...

III RN 141/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-03-14

i przekazał sprawę NSA OZ w Poznaniu do ponownego rozpoznania. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w S. decyzją z dnia 17 maja 1999 r., wydaną na podstawie art. 27 ust 1, 2...
i 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./, odmówił Zbigniewowi Ł. przyznania zasiłku stałego z tytułu opieki...

III ARN 99/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-05-14

dzieckiem nie przekracza kwoty najniższej emerytury - art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60/. Sąd...
Społecznej w K. z dnia 15 marca 1994 r. (...), którą odmówiono zainteresowanej przyznania stałego zasiłku z pomocy społecznej z tytułu wychowywania dziecka chorego na astmę...

III RN 162/00 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2001-12-20

Naczelny Sąd Administracyjny jest właściwy do rozstrzygnięcia sporu o właściwość między gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, które nie mają wspólnego organu wyższego...
stopnia. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2001 r. sprawy z wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego...

III RN 52/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-11-17

i przekazał sprawę Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu-Ośrodkowi Zamiejscowemu we Wrocławiu. do ponownego rozpoznania. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w G. decyzją z dnia 24...
rodziny strony i ustalił, iż uzasadnia ona objęcie jej pomocą społeczna na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1993 nr 13...

III RN 131/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-07-31

Odwoławcze w O. decyzją z 11 kwietnia 2001 r. utrzymało w mocy decyzję kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w B.P. z 14 marca 2001 r., odmawiającą Dorocie K. przyznania zasiłku...
stałego z tytułu opieki nad dzieckiem. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998...

III ARN 14/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-06-20

. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. z prośbami o przyznanie jej comiesięcznej pomocy finansowej dla dwuletniego dziecka Pameli F. oraz zasiłku na zapłacenie...
. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60/., Od decyzji tej odwołała się Zofia F. podnosząc w swym piśmie z dnia 15 lutego 1994 r., że domaga się przyznania...
1   Następne >   +2   +5   9