Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Skarżony Minister Budownictwa X

I OSK 860/08 - Wyrok NSA z 2009-06-04

Skarga kasacyjna '[...]' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lutego 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 1963/07 w sprawie ze skargi '[...]' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania oddala skargę kasacyjną.

I SA/Wa 72/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-10

wysokości stawek procentowych opłat rocznych i niewykorzystanego okresu trwania prawa użytkowania wieczystego. Jeśli na rynku brak jest transakcji sprzedaży nieruchomości...
czy zastosowana procedura jest prawidłowa. Kolejne zastrzeżenie organu wzbudziła wysokość stawki opłaty rocznej wnoszonej za ustanowione prawo użytkowania wieczystego...

I SA/Wa 1209/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-23

się w jednostce planistycznej MD-5, z przeznaczeniem terenu na funkcje mieszkaniowe o wysokiej intensywności zabudowy, z dominacją zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej...
symbolicznym (później prawa własności czasowej, obecnie zaś prawa użytkowania wieczystego) lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną., Byli właściciele omawianej nieruchomości...

IV SA/Wa 338/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-20

zawieszenia postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sytuacji prowadzenia prac planistycznych., Organ podniósł...
.). Przepis ten nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, ponieważ odnosi się do kwestii wnoszenia opłat adiacenckich przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy...

I SA/Wa 33/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-24

nieruchomości [...] położonej przy ul. [...], ozn. nr hip. [...]. Wniosek został opatrzony pieczęcią, z której wynika, że w dniu 18 marca 1949 r. pobrano opłatę manipulacyjną...
zagospodarował nieruchomość ozn. nr hip. [...] zgodnie z wymogami planu, a dalsze korzystanie z gruntu przez L. R. dało się pogodzić z zapisami planistycznymi. Cel przewidziany...

I SA/Wa 1474/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-22

planistycznych i map geodezyjnych z naniesionymi i oznaczonymi liniami rozgraniczającymi, a także dowodu z ewidencji drogi krajowej prowadzonej przez zarząd drogi...
pobierał od zięcia W. B. z tego tytułu stosowne opłaty drogowe. Wymaga również wyjaśnienia, czy w stosunku do terenu przystanku zarządca drogi wykonywał działania mające...

I SA/Wa 73/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-04

Minister wyjaśnił, iż podatek VAT, związany m.in. z transakcją kupna - sprzedaży nieruchomości jak i inne podatki i opłaty, nakładane przez państwo, stanowią jedno z narzędzi...
polityki fiskalnej państwa i powinny być traktowane wyłącznie jako element wpływu państwa na wolny rynek. Podatki jak również inne opłaty nie są efektem gry rynkowej...