Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 1520/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-06

działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na północ od ulicy P. w W., znajdują się w wydzieleniu planistycznym, oznaczonym symbolem...
[...] oraz, w odniesieniu do działek 13/4 i 13/5 także w wydzieleniu planistycznym oznaczonym symbolem lKu. Przy czym symbol [...], zgodnie z treścią MPZP oznacza: Tereny...

III SA/Wa 854/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-10

: pozyskiwania gruntów, uzyskiwania pozwoleń, prac planistycznych i architektonicznych (w tym analizy i optymalizacji projektów pod względem efektywności, użyteczności...
, w tym ilości m2 jakie mogą na danej nieruchomości powstać, chłonności danej nieruchomości, założeń planistycznych i możliwości optymalizacji danej nieruchomości pod względem...

I SA/Wr 625/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-18

Sprawa ze skargi A Spółka z o. o. z siedzibą w P. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych: 1. oddala skargę w części dotyczącej udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze. 2. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną w części dotyczącej udzielenia odpowiedzi na pytanie od drugiego do siódmego. 3. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz A Sp. z o. o. z sied...

I SA/Po 878/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-08

, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, oraz świadczeń o podobnym charakterze;, 2. wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo...
. 15e ust. 1pkt 1 u.p.d.o.p. powinien dotyczyć usług zarządzania i kontroli, a nie usług planistycznych., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje...

I SA/Łd 120/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-06-19

dochodowego do osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy opłaty za usługi logistyki i planowania nie podlegają ograniczeniu możliwości zaliczenia wydatków do kosztów...
logistyczne i planistyczne obejmują w szczególności: logistyka: planowanie transportu, negocjacje i kontraktowanie z przewoźnikami; kontrolowanie i monitorowanie kosztów...

I SA/Gl 1293/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-15

procedurą planistyczną prowadzoną przez Gminę. Innymi słowy, procedura ta nie została wszczęta z inicjatywy wnioskodawcy, jak błędnie wskazuje organ. Również dokonane...
tylko jedną czynność, tj. złożył wniosek o zmianę przeznaczenia nieruchomości w związku z prowadzoną przez Gminę procedurą planistyczną i miało to na celu jedynie szybsze...

III SA/Wa 604/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

świadczący usługi, a także ponosi koszty hostingu (tzn. udostępniania miejsca na serwerach) i infrastruktury technicznej. Opłaty za powyższe usługi informatyczne nie zawierają...
opłat licencyjnych za oprogramowanie komputerowe., 5. Usługi wsparcia sprzedaży., Dział Produktów i Marek w W. [...] wraz z Działem Marketingu W. [...] wykonuje...

III SA/Wa 296/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-20

powierzchni użytkowej, jakie mogą na danej nieruchomości powstać, chłonności danej nieruchomości, założeń planistycznych i możliwości optymalizacji danej nieruchomości...
powstać, chłonności danej nieruchomości, założeń planistycznych i możliwości optymalizacji danej nieruchomości pod względem jej programu zabudowy, przygotowanie feasibility...

III SA/Wa 277/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-15

planistycznych i możliwości optymalizacji danej nieruchomości pod względem jej programu zabudowy, przygotowanie feasibility studies (tj. studium wykonalności inwestycji...
jednak z przepisem art. 15e ust. 11 pkt 1 u.p.d.o.p., ograniczenie o którym mowa w art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p. nie ma zastosowania do kosztów usług, opłat i należności...

I SA/Lu 589/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-11-15

., W tych okolicznościach skarżący powziął wątpliwości prawne czy sprzedaż działek należących do obszaru o planistycznym przeznaczeniu MWU podlega opodatkowaniu VAT., Zdaniem skarżącego...
w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.2015.1800 ze zm.). Obejmują one wpis od skargi ([...] zł), wynagrodzenie pełnomocnika ([...] zł) oraz opłatę...
1   Następne >   2